V okrese Bruntál je evidováno u Policie ČR, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál celkem 2351 držitelů zbrojních průkazů a 14 držitelů zbrojní licence. Tato licence slouží například střeleckým klubům a jiným organizacím.

Registrováno je celkem 5984 zbraní, nejvíce se jedná o zbraně kategorie B - krátké a C - dlouhé. Zákon o zbraních a střelivu rozděluje zbraně a střelivo do kategorií A až D. Vlastnit, držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. I Zbrojní průkaz je dělen na pět kategorií A až E podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění.

„Do kategorie B spadají například revolvery a pistole. Kategorie C zahrnuje kulovnice, brokovnice a malorážky,“ upřesnila policejní mluvčí Pavla Tušková. Zákon kategorie přísně definuje, zjednodušeně třeba zbraněmi kategorie A jsou například zbraně vojenské, nebo vyrobené a maskované tak, aby nebylo zřejmé, že jde o střelnou zbraň.

Zbraněmi kategorie B jsou většinou krátké a dlouhé zbraně, jak si je lidé představují, tedy pistole, revolvery a lovecké zbraně. Ale také třeba i signální zbraně. Zbraněmi kategorie C jsou třeba plynové zbraně. Zbraněmi kategorie D jsou historické zbraně, méně energické plynové zbraně či zbraně znehodnocené, z nichž se už nedá střílet.

Policistky z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na policejním ředitelství v Bruntále přijímají a vyřizují žádosti o vydání zbrojních průkazů, oznámení o nabytí či převodu zbraně, vydání evropského zbrojního pasu. „Také se setkávají s žádostmi o znehodnocení, případně zničení zbraně a někteří občané také žádají o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz či vývoz zbraní a střeliva. V letošním roce se účastnily ve třech případech také dohledu na zkouškách odborné způsobilosti zájemců o vydání zbrojního průkazu, dohlížely na dodržování zákona při střeleckých soutěžích,“ informovala Pavla Tušková.

V období honů rovněž vyráží na kontroly, zda mají myslivci v pořádku všechny doklady a zda třeba neporušili zákon tím, že by si před společným lovem dali krapet alkoholu. Mezi jejich povinnosti patří také dohled nad zabezpečením zbraně kategorie A, což jsou zbraně zakázané, držené například pro sběratelské účely a majitel musí mít udělenu výjimku.

Skupiny zbrojního průkazu
A ke sběratelským účelům
B ke sportovním účelům
C k loveckým účelům
D k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo
E k ochraně života, zdraví nebo majetku

Kategorie zbraní a střeliva
A zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní
B zbraně podléhající povolení
C zbraně podléhající ohlášení
D ostatní zbraně

Neohlásit nález zbraně, to je riziko a porušení zákona

V našem okrese není výjimkou, že houbaři v lese či zemědělci na poli čas od času najdou munici. Jedná se buď o pozůstatky z války a nebo o střelivo po sovětských vojscích. Nálezce si mnohdy neuvědomuje, že je v podstatě jeho povinností nález ohlásit. Rozhodně si jej nemůže nechat. Navíc manipulovat s takovým nálezem je velmi rizikové. Přijít ke střelné zbrani může člověk i třeba nálezem ve starých domech či v pozůstalostech po příbuzných.

„V souvislosti s touto problematikou se občas setkáváme s případy, kdy si lidé koupí zbraně či jejich hlavní části – hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr – na různých internetových aukcích. Může se jednat i o nabízení zbraní získaných náhodným nálezem např. při zemních pracích,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Tušková.

I když si to lidé neuvědomují, i na pouhé části střelné zbraně nebo na zrezavělé díly se stále vztahuje zákon. S nálezy se tedy nedá obchodovat, ale občas je tomu jinak. „Zbraně jsou pak nabízeny i částečně zkorodované, ale i tyto všechny zůstávají stále zbraněmi příslušné kategorie do doby, než jsou dle zákona znehodnoceny nebo zničeny,“ konstatovala Pavla Tušková.

Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález na policii, nebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

„Pokud si nálezce takovou zbraň ponechá, dopouští se protiprávního jednání. Občané, kteří mají v držení zbraně kategorie A, B, C, musí mít zbrojní průkaz a tyto zbraně musí být zaregistrované,“ připomenula Pavla Tušková.