Nové prodejní místo má ovlivnit trh ve Vrbně pod Pradědem. Místní mají velmi omezené šance pro nákup potravin a dalšího druhu zboží. Prodejci toho využívají a nasazují extrémně vysoké ceny. Nový velkoobchod by jim byl konkurencí. „Co víme, tak už chtějí market postavit tak osm let a stále se nedaří. Ve Vrbně je dosti draho, což je taky potíž pro obyvatelstvo, které má nízké příjmy,“ smutně konstatoval čtenář ukrývající se pod mailem impuls.vrbno@seznam.cz.

Řízení však vrbenská radnice zahájila v prosinci roku 2006, úředníci jej tedy vedli ještě podle starého stavebního zákona. Proti rozhodnutí úřadu o výstavbě se ke krajskému úřadu odvolalo Hnutí Duha. A krajský úřad konstatoval, že došlo k pochybení. „Krajský úřad Moravskoslezského kraje v odvolacím řízení zjistil vady v územním řízení, které způsobily nezákonnost napadeného rozhodnutí. V žádném případě se nejednalo pouze o formální důvody,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Barbara Odstrčilíková.

Odlišného názoru je vrbenská starostka Helena Kudelová. „Z mého pohledu jsou prostě viděny některé věci jako spíše formální, byť ze strany odborníka na stavební řád jsou posouzeny jako nezákonnost.“ Krajský úřad letos 7. ledna zrušil územní rozhodnutí vydané vrbenským stavebním úřadem a vrátil je zpět k novému projednání. Již zahájené územním řízení nyní pokračuje. „Pro nás laiky platí, že se prakticky začíná znovu s projednáváním od počátku, jediné, co nemusí udělat investor, je podat novou žádost,“ varovala Helena Kudelová.

Každý účastník územního řízení má přitom i nadále právo podat i proti nově vydanému rozhodnutí odvolání. „Odvolatel se zkrátka chová podle zákona. Při podání odvolání až po vydání rozhodnutí, a spíše ke konci odvolací lhůty, se pak lze domnívat, že jde ze strany Hnutí Duha o oddalovací taktiku,“ uvažovala Helena Kudelová.

Občany trápí vysoké ceny v místě, kdy zřejmě konkurence stávající sítě malých prodejců nemá výrazný vliv na úroveň cen. Investorovi vznikají ztráty už jenom tím, že náklady stavby s časem rostou. Město jako samosprávný orgán bohužel v této situaci není v roli ani hráče a režiséra vůbec ne. „Bohužel jsem v zahraničí a nesleduji vývoj situace. Samozřejmě je třeba vytvořit urbanistický plán pro celé dotčené území, to jsme požadovali po paní starostce. Bohužel bez odezvy,“ prohlásil Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. „V podstatě pokud občané Vrbna budou pasivní, tak se situace ve městě jenom zhorší. Ceny budou vysoké i nadále a pár místních obchodníků to vzdá,“ dodal Ivo Dokoupil.

Odpovědi mluvčí Moravskoslezského kraje Barbary Odstrčilíkové na otázky redakce

1. Je pravdou, že díky odvolání Hnutí Duha šlo rozhodnutí o schválení plánované stavby na přezkum na krajský úřad a ten zjistil některá pochybení v rámci vedeného řízení, spíše však formálního charakteru?
Krajský úřad MS kraje v odvolacím řízení zjistil vady v územním řízení, které způsobily nezákonnost napadeného rozhodnutí. Jednalo se zejména o rozpor umisťované stavby s platnou územně plánovací dokumentací, nezajištění splnění všech podmínek dotčených orgánů v jejich stanoviscích a další. V žádném případě se nejednalo pouze o formální důvody. Jen pro upřesnění, územní řízení bylo zahájeno v prosinci 2006 a je tudíž vedeno podle starého stavebního zákona.

2. Odvolací orgán pak při přezkumu obsahu odvolání řeší zřejmě i nové územní řízení?
Žádné nové územní řízení vedeno není. Podle výroku rozhodnutí krajského úřadu bylo územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem dne 7. 1. 2008 zrušeno a vráceno k novému projednání … tzn. že se pokračuje v již zahájeném územním řízení.

3. V průběhu územního řízení nevyužili zástupci Hnutí Duha v žádné fázi možnosti uplatnit připomínky v rámci termínů pro uplatnění připomínek, kdy v rámci řízení je povinnost správního orgánu se s připomínkami vypořádat. Při podání odvolání až po vydání rozhodnutí a spíše ke konci odvolací lhůty se pak lze domnívat, že jde o oddalovací taktiku?
Každý účastník řízení územního řízení má právo podat proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolání, přičemž není podstatné, zda v řízení námitky uplatnil či nikoli.

4. Občany trápí vysoké ceny v místě, kdy zřejmě konkurence stávající sítě malých prodejců nemá výrazný vliv na úroveň cen. Investorovi vznikají ztráty už jenom tím, že náklady stavby s časem rostou. Město jako samosprávný orgán bohužel v této situaci není v roli hráče ani režiséra. Jak v této situaci může napomoct k řešení krajský úřad?
K vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu je příslušný pouze stavební úřad. Krajský úřad nemůže do prvoinstančního řízení v žádném případě zasahovat, neboť by pak mohl být ze strany účastníků řízení v případném následném odvolacím řízení napaden pro podjatost.