Ve zjišťovacím řízení došel k závěru, že vliv stavby na životní prostředí není natolik závažný, aby musel být posuzován v celém rozsahu zákona, takže zkrácené řízení bude dostatečné. „Krajský úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné stanovisko k záměru. S ohledem na rozsah, charakter a umístění stavby došel krajský úřad k rozhodnutí, že není nezbytné a účelné posuzovat záměr v celém rozsahu zákona,“ uvedl ve svém stanovisku Michal Machač, vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí.

Na druhou stranu ovšem krajský úřad konstatoval některé nedostatky a stanovil podmínky, které musí investor splnit. Nebyla například posouzena stará ekologická zátěž, která v lokalitě zůstala po mnoha desetiletích provozu slévárny. Kraj investorovi nařídil provést sanační průzkum, a na základě toho bude nařízeno, jak má nakládat s kontaminovanou zeminou. Také bylo investorovi doporučeno nestavět vlastní lokální kotelnu jako nový zdroj znečištění ovzduší, ale zvolit napojení na centrální zásobování teplem a využít sousední výtopnu Dalkie. Investor také musí zpracovat podrobnější hlukovou studii a prokázat, že chladící technologie a vzduchoventilace nezpůsobí překročení hlukových limitů v noční době. Ve zjišťovacím řízení nikdo z občanů nevznesl námitky vůči nákupnímu centru.

Podle dosavadních zkušeností úředníků se zjišťovací řízení v Krnově setkávají s minimálním zájmem veřejnosti. Právo vyjádřit se přitom má každý obyvatel města, a nejen ti, kdo bydlí blízkosti posuzovaných staveb. „Co tato zjišťovací řízení probíhají, připomínky k některému se záměrů zaslali pouze dva občané. Pro povzbuzení všech ostatních mohu říct, že se svými námitkami uspěli a bylo jim vyhověno. Je škoda, že občané této šance využili tak málo. Některé věci sice ještě mohou změnit v průběhu územního řízení jeho účastníci, ale ani ti už neovlivní například dopravu, parkování, míru hluku nebo způsob zásobování,“ uvedla Jana Vágnerová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.