Tři osoblažské obce jsou připraveny využít peníze, které jsou určeny na pomoc sociálně vyloučeným lokalitám. Osoblaha, Hlinka a Dívčí Hrad založily podnik Osoblažské odpady, s. r. o.

Podnik zaměstná lidi, kteří mají problém s nalezením práce, a připraven je také projekt, který změní systém hospodaření s odpady v zapojených obcích.

„Cílem podniku Osoblažské odpady, s. r. o., je zaměstnat osoby, které mají problém najít práci mohou to být mladí lidé do 25 let nebo naopak nad 50 let, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, lidé, kteří jsou více než šest měsíců v evidenci úřadu práce a čerpají sociální dávky, jedná se tedy o sociální podnik," uvedla starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová.

Zisk z odpadu připadne obcím

Slezské Pavlovice se na projektu podílejí, nemohly se ale stát zakládajícím členem podniku Osoblažské odpady, protože k tomu bylo zapotřebí rozhodnutí zastupitelstva.

„V obci není zastupitelstvo usnášeníschopné, zastupitelé za KSČM i jejich náhradníci složili mandáty," vysvětlila Lenka Drozdová. Kroky, které vyžadují schválení zastupitelstva, nemůže v současnosti obec učinit. Musí se čekat až na výsledek nových voleb, které se budou konat 16. ledna. Obce chtějí, aby se výhledově změnil systém odpadového hospodářství tak, aby zisk z prodeje tříděného odpadu „zůstal doma".

„V rámci tohoto sociálního podniku vzniká projekt, jehož cílem je zřízení malého sběrného dvoru na tříděný odpad v každé obci. Odpad se bude každý týden svážet a zpracovávat v Osoblaze, kde bude velký sběrný dvůr," popsala Lenka Drozdová společnou vizi.

„Vše, co se v Osoblaze zpracuje a recykluje, poputuje dále do dotříďovací linky pro další zpracování. Nebudeme tudíž potřebovat žádnou externí společnost na svoz tříděného odpadu a nejen, že obec bude mít bonusy za tříděný odpad, ale také zisk z prodeje tříděného odpadu," doplnila starostka.

Peníze na renovaci

Antonín Rous, starosta Osoblahy, její slova potvrzuje. Také očekává, že díky projektu vzniknou nová pracovní místa a podaří se získat prostředky na renovaci stávajícího sběrného dvora.

„Tak, jak řekla starostka ze Slezských Pavlovic, přínosem bude vytvoření nových pracovních míst. A také tím, že budeme schopni nabídnout větší objem vytříděného odpadu, budeme moct vyjednávat o výhodnějších cenách od odběratelů a získáme větší bonusy za třídění odpadu.

Z projektu bychom měli čerpat také nějaké investiční prostředky na rozšíření a zrenovování stávajícího sběrného dvora," těší se Antonín Rous. Obec Osoblaha již několik let provozuje menší sběrný dvůr pro občany obce.

Kdo, když ne obec

Osoblaha, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování. Ta vypracovala pro Osoblažsko strategický plán na období 2015 - 2018. V tomto plánu je mimo jiné popsáno, jak důležitá je role obce a jaké problémy v regionu má právě Osoblažsko. Když není kdo jiný, měla by to být právě obec, kdo vytvoří pracovní místa.

„V místech s malým počtem zaměstnavatelů a malým podnikatelským potenciálem mají obce nezastupitelnou roli i při přímém vytváření pracovních míst," uvedli zpracovatelé strategie.

Jedná se o pracovní místa v sektorech významných i pro další rozvoj regionu energetika, regulace vodního režimu území, podpora využívání lokálních zdrojů a při zhodnocování vlastního majetku.

Aktivita osoblažských obcí je naplněním takto definované role.

Gabriela Mathiasová