VYBRAT REGION
Zavřít mapu

TÉMA: Bílý křížek u cesty bude opět vysvěcen

Bruntál - Léta ležel v kopřivách a hromadě hlíny. Jedna část se vůbec nenašla. Ale už za měsíc bude takzvaný bílý kříž znovu vysvěcen a předán občanům Bruntálu a Starého Města. Zdevastovaný kříž u silnice na Staré Město obnovuje Klub Za starý Bruntál s pomocí nadace VIA Praha a místních firem od října loňského roku.

22.4.2012
SDÍLEJ:

Původní desky z pomníku se podařilo členům Klubu Za starý Bruntál najít, ale bílý křížek z mramoru, který přijde nahoru, ten se musel nechat znovu vyrobit.Foto: archiv klubu

Ještě před pár měsíci si na kříž mezi Bruntálem a Starým Městem nikdo nevzpomněl. Stával zde sice ještě po válce, ale pak skončil v rozvalinách a v zapomnění. Přitom zde vydržel zhruba sto let, od roku 1854 až někdy do šedesátých let minulého století.

Mramorový kříž zde nechali postavit manželé Anton a Theresie Steinovi k oslavě boží, jako výraz poděkování za to, že jsou a daří se jim tak, že mohou být donátory takového díla. Dochovala se fotografi e ze šedesátých let minulého století, to již pomníku chyběl kříž.

„Nakonec při rozšiřování silnice mezi obcemi byl podstavec kříže odsunut do suťoviska pod silnici a překryt hlínou. Na podzim roku 2010 byla při úpravě terénu u zahrádek nalezena část podstavce. Šlo o část základové desky a dva nadzemní hranoly. K torzu jsme poprvé přišli na Vánoce téhož roku a ihned tu byla myšlenka na obnovení původního díla,“ uvedl předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

Jenže stále chyběla polovina základové desky, další deska pod hranoly a samozřejmě vlastní kříž. „V jarních měsících 2011 jsme kontaktovali okolní zahrádkáře, od kterých jsme zjistili informace o druhé části základní desky, která měla být ukryta někde v hromadách suti naproti zahrádkám, a o desce, která slouží jako podstavec pod sudem s vodou v zahrádkářské kolonii,“ popsal pátrání po částech pomníku Pavel Rapušák.

Během pár dní se Klubu Za starý Bruntál podařilo něco neuvěřitelného, členové se dozvěděli, že nadace VIA Praha vypisuje mimořádně grant pro opravu malých památek. V šibeničním termínu bruntálští nadšenci podali žádost s řadou nutných dokumentů a příloh. A nejen to, ještě navíc grant získali! Pustili se tedy do obnovy památky.

Kříž stával vedle silnice v místech dnešní zahrádkářské kolonie. Nakonec se zachránci rozhodli kříž postavit dál od silnice, u brány do kolonie. Na přilehlém plácku mohou zastavit i motoristé. Brigádníci z klubu za pomoci místních firem vyhloubili základy a vysypali je lomovým kamenem. Pak sestavili pomník, i z dílů, které jim dali zahrádkáři. Co zbývalo, bylo jen vyrobit nový křížek z bílého mramoru. Od května se místu může opět říkat „u bílého křížku“.

Co je Klub Za starý Bruntál

Jednou z nejčinorodějších organizací v Bruntále je Klub Za starý Bruntál (KZSB). Vznikl v lednu 1990 jako dobrovolné nepolitické sdružení občanů majících zájem o historii i současnost a budoucnost města Bruntálu a jeho okolí. Po Klubu Za starou Prahu je KZSB druhým největším spolkem tohoto zaměření v celé České republice.

K 1. lednu 2012 měl KZSB 318 členů. Jedním z nich byl i zesnulý bývalý prezident Václav Havel. Členem se totiž může stát kdokoliv. A členské příspěvky se neplatí. Účast na všech akcích je zcela dobrovolná. Programem klubu je seznamovat vlastní členy i širokou veřejnost s dějinami města, jeho památek, usilovat o jejich ochranu a obnovu, pořádat přednášky, vlastivědné výlety a vyvíjet publikační, kulturní a výstavní činnost.

S jménem Klubu je třeba neodmyslitelně spjata nyní už neodmyslitelná každoroční akce Novoroční výstup na Uhlířský vrch. Klub se také zasloužil o vznik červnového Dne města, oslavy výročí založení Bruntálu.

.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě. V této lokalitě bylo místo starého Bruntálu.

Kde ležel původní Bruntál

Někdejší Bruntál byl před osmi staletími dále na západ, dnes se to místo jmenuje Staré Město. Dnešní vesnice kousek za Bruntálem má právem ve svém jménu slovo staré. A čím se může Staré Město pyšnit, je jedinečný kostel, jedna z nejstarších budov v regionu. Archeologické nálezy zde navíc odhalily, že někdejší kostel byl ještě daleko větší.

Klub Za starý Bruntál uspořádal na sklonku března populárně odbornou přednášku o výsledcích archeologického výzkumu staroměstského kostela, který se uskutečnil v loňském roce. Zajímavé poznatky posluchačům sdělovali Michal Zezula, vedoucí archeologického pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě, a Dalibor Prix, historik architektury z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, přednášející dějiny umění na Slezské univerzitě v Opavě.

„Na území Starého Města se nacházel původní Bruntál, jehož založení datujeme už před rok 1213. Původní lokace ještě neměla městské rozptýlení, jednalo se o nepravidelnou lesní lánovou ves. Areál kolem kostela ve Starém Městě nebyl souvisle osídlen,“ připomenul historii člen Klubu Za starý Bruntál Zdeněk Krakovský.

Na místě se nalezly keramické střepy z první poloviny 13. století. Výzkum z roku 2002 přinesl dokonce nález římské spony z 2. až 3. století a rovněž římské mince z 3. a 4. století. Ty zde ale byly uloženy záměrně, uvedené předměty sloužily jako tzv. základová oběť. „V roce 2011 proběhl záchranný výzkum kvůli odvodnění okolí kostela. Potvrdilo se, že původní středověký kostel byl větší než současná barokní podoba. Dříve zde stála dokonce trojlodní bazilika se třemi apsidami, která je celostátním unikátem nemajícím u nás obdoby. Z románské doby se dochovaly apsida a část portálu. Již dříve byly ve východní sakristii objeveny cenné gotické fresky,“ uvedl Zdeněk Krakovský.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě byl vystavěn už ve 30. až 40. letech 13. století. „Stavba je starší než kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Jana Žižky v Bruntále. Původní staroměstská bazilika byla největším vesnickým kostelem v širokém okolí. Sloužila jako zázemí hornické činnosti. Byla církevním ústředím pro místní obyvatelstvo, jež spojovalo městské právo,“ prozradil Krakovský a dodal, že rozsah památky můžeme porovnat s kostely z polské Zlotoryje, Svěřavy, slovinské Pulji, německého Merseburgu nebo Dobré Nivy na Slovensku.

Putování za hranečníky

.

Členové a příznivci Klubu Za starý Bruntál se vydali do lesů u Razové hledat staré hranečníky se značením Lichtenštejnského knížectví. A každý nález jim udělal velkou radost.

Jedním z malých, ale důležitých památek jsou takzvané hranečníky. Kameny, které označovaly hranice pozemků. Do jejich mapování se pustili členové Klubu Za starý Bruntál. A pomoci jim může kdokoliv. Při štěpánské vycházce, organizované Klubem Za starý Bruntál v prosinci loňského roku, našli účastníci v lesích nad Razovou několik hranečníků se značením Lichtenštejnského knížectví (FL).

Ty starší, kamenné, jsou datovány rokem 1729, novější, tufitové, jsou jen číslované. „Dohodli jsme se s naší průvodkyní paní Hanulíkovou z Razové, že na jaře zkusíme kousek značení najít. V archivech jsme se ze zprávy lesního rady arcivévodských německých mistrů a velmistrů z roku 1891 dozvěděli, že od Pradědu po Karlovec ve směru na Krnov bylo osazeno celkem 950 hranečníků,“ uvedl předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

Letos poslední březnovou sobotu se pak vydalo osm členů a přátel klubu na badatelskou cestu. „Začali jsme skoro u vod Slezské Harty mezi Dlouhou Strání a Razovou. Naše průvodkyně věděla, že hranici tvořil potok, a tak jsme šli kolem něj,“ popsal začátek hledání Pavel Rapušák. Skutečně po pár metrech narazili na tufitový hranečník s číslem 24.

.

Tufitový hranečník se značením Lichtenštejnského knížectví.

V rojnici pak postupovali k cestě na Razovou a našli ještě tři. „U posledního, jen pár metrů od cesty, jsme vyrušili statné divoké prase. Uteklo do lesa, ale několik z nás mělo nevídanou podívanou. Sedm malých selátek se choulilo v řadě, a tak jen cvaknutí fotoaparátu a běželi jsme do svahu schovat se za svodidla cesty,“ pokračoval v popisu zážitků Pavel Rapušák.

Odtud putovali pátrači lesem přes Zadní vrch (712 m) až k silnici na horní konec Razové. Podařilo se jim zdokumentovat 55 hranečníků původního i novějšího provedení. Některé objevili náhodou, neboť obraceli skutečně každý větší kámen. Řada hranečníků však chybí. „Možná byly zničeny při svážení dřeva a zcela jistě se našel i nějaký nenechavec, který musí mít vše na své zahradě. Určitě se pak nepodaří dohledat ty, které jdou přes pole. Tam vykonala své orba a likvidace mezí,“ zklamaně konstatoval Pavel Rapušák.

Nalezené hranečníky hledači ve výchozích bodech zaznamenali do mapy s údaji GPS a někdy na podzim, až zvadne vegetace, zkusí další úsek, tentokrát u Skrbovic. „V lesích a polích můžeme vedle hranečníků najít i řadu pomníčků nebo jiných předmětů z minulosti. Budeme velmi rádi, pokud nás o vašich případných nálezech budete informovat,“ požádal veřejnost o spolupráci Pavel Rapušák.

.

Tak tenhle nález pátrači po historii nečekali. Našli sedm malých selátek. Z dálky si je vyfotili a honem se dali na ústup, aby bachyně mohla zpět.
všechny snímky: archiv klubu

Kontakt najdou zájemci na internetové stránce www.kzsb.wz.cz. Tam budou také v průběhu roku zveřejňovány zprávy o nálezech včetně fotodokumentace.

Plánované akce Klubu Za starý Bruntál v 1. pololetí 2012

5. května

Patnáctý ročník cyklistického a pěšího výletu Okolo Harty – Memoriál Petra Hábla. Start od 8 do 10 hodin v areálu firmy FIDES na třídě Práce za Kauflandem. Akce se koná za každého počasí.

12. května

Autokarový zájezd po větrných a vodních mlýnech. Pořádáno ve spolupráci s MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník Omezený počet míst i pro KZSB, zájemci se mohou hlásit na e-mail: rapusak.pavel@seznam.cz.

24. května

Předání „bílého kříže“ s vysvěcením občanům Bruntálu a Starého Města. Zdevastovaný kříž u silnice na Staré Město obnovuje KZSB s pomocí nadace VIA Praha a místních firem od října 2011.

26. května

Osoblažsko II. Jednodenní poznávací autobusový zájezd na Osoblažsko s výjezdem do Polska. Navštívíme další zajímavosti a památky tohoto regionu. Přihlášky a záloha od 28. dubna v obchůdku NEXT na náměstí Míru 1 v Bruntále.

2. června

Workshop k ochraně technických památek. Autokarový zájezd MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník do restaurátorské dílny v Radkově. Omezený počet míst i pro KZSB, zájemci se mohou hlásit na e-mail: rapusak.pavel@seznam.cz.

14. června

Kytička k hrobu W. F. Olbricha. Připomenutí si památky jednoho z nejvýznamnějších bruntálských starostů.

Autor: Dalibor Otáhal

22.4.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Obsluha zemních a příbuzných 150 Kč

Obsluha zemních a příbuzných strojů Bagrista. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Moravskoslezský kraj, Jedná se o otočný minibagr váhy 4 tuny, Zkušenost v této profesi nutná., Možnost prodloužení na dobu neurčitou., Hlásit se na e - mail thelienek@seznam.cz nebo na telefon 722 912 595 /8,00 - 17,00/, Z : 12.6.2018. Pracoviště: Tomáš helienek, 793 71 Holčovice. Informace: Tomáš Helienek, +420 722 912 595.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Obsluha zemních a příbuzných 24 000 Kč

Obsluha zemních a příbuzných strojů Strojník bagru. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Rýmařov, Olomouc, Šumperk, Mohelnice, řidičský průkaz B a C, karta řidiče výhodou, strojnický průkaz, nutná praxe, zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita, chuť pracovat, zemní práce na pásovém bagru popř. traktobagru, , , Po zkušební době možnost zajištění ubytování ve firemním bytě, příspěvek na stravu, odměny., Hlásit se na e - mail : svojanovska@rymstav.cz, Z : 6.2.2018 A : 16.3.2018 A : 2.5.2018, A : 14.6.2018. Pracoviště: Rýmstav cz spol. s r.o., Nerudova, č.p. 1290, 795 01 Rýmařov. Informace: Marcela Svojanovská, +420 604 904 245.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitel základní školy 26 020 Kč

Učitelé na 1. stupni základních škol Učitel/ka 1. stupně základní školy. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26020 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Andělská Hora 215, Komu se hlásit: , Ing. Radek Peňáz, ředitel školy, tel.: +420 554 737 031, 603 717 216, e-mail: zsandel@gmail.com, , Vlastnosti volného místa, Směnnost: jednosměnný provoz, Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Minimální stupeň vzdělání: vysokoškolský, Doba zaměstnání: , od 1. 9. 2018 na dobu určitou s možností prodloužení smlouvy., Mzdové rozpětí: od 26 020,- Kč/měsíc , Vhodné pro: Absolventy vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd pro 1. stupeň ZŠ , Poznámka k volnému místu: , , Požadujeme odpovídající pedagogické vzdělání, žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e - mail : zsandel@gmail.com do 30. 6. 2018, , Z : 11.5.2018 A : 8.6.2018. Pracoviště: Základní škola a mateřská škola andělská hora, 793 31 Světlá Hora. Informace: Radek Peňáz, +420 554 737 031,603 717 216.

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 18 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Rýmařov, Olomouc, Šumperk, Mohelnice, vyučen v oboru, zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita, chuť pracovat, práce na pozemních stavbách. , Po zkušební době možnost ubytování ve firemním bytě, příspěvek na stravu, odměny., , hlásit se na e - mail : svojanovska@rymstav.cz , Z : 23.5.2016 A : 21.2.2017 A : 23.5.2017, A : 6.2.2017 A : 16.3.2018 A : 2.5.2018, A : 14.6.2018. Pracoviště: Rýmstav cz spol. s r.o., Nerudova, č.p. 1290, 795 01 Rýmařov. Informace: Marcela Svojanovská, +420 604 904 245.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 20. června 2018

Sloni na špacíru, jak se chová jídlo a hvězdný Ringo Starr: zhlédněte videa dne

Ruská fanynka. Fotbalové MS Rusko 2018
11

Krásná žena z Orientu, Ruska či Uruguaye? Vyberte nejhezčí fanynku skupiny A

Podívejte se, co nabízí zámek Linhartovy v nové sezoně

FOTOGALERIE/ V květnu na zámku v Linhartovech začala turistická sezona 2018. Zámecké prostory nabízí návštěvníkům umění, historii, sběratelské poklady i poučení. 

Masturboval před lidmi u jezera

Poklidné úterní odpoledne u pláže Stříbrného jezera v Opavě se během chvilky změnilo v dějiště nechutností, které si mohl odpustit devětatřicetiletý muž z Bruntálska.

Nejvyšší fotbalová liga má nového partnera. Fortunu. Logo rozpoutá debaty

Marné hledání dlouhodobého partnera skončilo. Nejvyšší fotbalová liga má po letech silného partnera, se kterým se spojí na několik let dopředu: sázkovou kancelář Fortuna. Ta patří finanční skupině Penta, pod kterou spadá i vydavatelství VLM.

Dvě nuly pod Hradem a strašidelná perníková ruina: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 19. června 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT