VYBRAT REGION
Zavřít mapu

TÉMA: Bílý křížek u cesty bude opět vysvěcen

Bruntál - Léta ležel v kopřivách a hromadě hlíny. Jedna část se vůbec nenašla. Ale už za měsíc bude takzvaný bílý kříž znovu vysvěcen a předán občanům Bruntálu a Starého Města. Zdevastovaný kříž u silnice na Staré Město obnovuje Klub Za starý Bruntál s pomocí nadace VIA Praha a místních firem od října loňského roku.

22.4.2012
SDÍLEJ:

Původní desky z pomníku se podařilo členům Klubu Za starý Bruntál najít, ale bílý křížek z mramoru, který přijde nahoru, ten se musel nechat znovu vyrobit.Foto: archiv klubu

Ještě před pár měsíci si na kříž mezi Bruntálem a Starým Městem nikdo nevzpomněl. Stával zde sice ještě po válce, ale pak skončil v rozvalinách a v zapomnění. Přitom zde vydržel zhruba sto let, od roku 1854 až někdy do šedesátých let minulého století.

Mramorový kříž zde nechali postavit manželé Anton a Theresie Steinovi k oslavě boží, jako výraz poděkování za to, že jsou a daří se jim tak, že mohou být donátory takového díla. Dochovala se fotografi e ze šedesátých let minulého století, to již pomníku chyběl kříž.

„Nakonec při rozšiřování silnice mezi obcemi byl podstavec kříže odsunut do suťoviska pod silnici a překryt hlínou. Na podzim roku 2010 byla při úpravě terénu u zahrádek nalezena část podstavce. Šlo o část základové desky a dva nadzemní hranoly. K torzu jsme poprvé přišli na Vánoce téhož roku a ihned tu byla myšlenka na obnovení původního díla,“ uvedl předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

Jenže stále chyběla polovina základové desky, další deska pod hranoly a samozřejmě vlastní kříž. „V jarních měsících 2011 jsme kontaktovali okolní zahrádkáře, od kterých jsme zjistili informace o druhé části základní desky, která měla být ukryta někde v hromadách suti naproti zahrádkám, a o desce, která slouží jako podstavec pod sudem s vodou v zahrádkářské kolonii,“ popsal pátrání po částech pomníku Pavel Rapušák.

Během pár dní se Klubu Za starý Bruntál podařilo něco neuvěřitelného, členové se dozvěděli, že nadace VIA Praha vypisuje mimořádně grant pro opravu malých památek. V šibeničním termínu bruntálští nadšenci podali žádost s řadou nutných dokumentů a příloh. A nejen to, ještě navíc grant získali! Pustili se tedy do obnovy památky.

Kříž stával vedle silnice v místech dnešní zahrádkářské kolonie. Nakonec se zachránci rozhodli kříž postavit dál od silnice, u brány do kolonie. Na přilehlém plácku mohou zastavit i motoristé. Brigádníci z klubu za pomoci místních firem vyhloubili základy a vysypali je lomovým kamenem. Pak sestavili pomník, i z dílů, které jim dali zahrádkáři. Co zbývalo, bylo jen vyrobit nový křížek z bílého mramoru. Od května se místu může opět říkat „u bílého křížku“.

Co je Klub Za starý Bruntál

Jednou z nejčinorodějších organizací v Bruntále je Klub Za starý Bruntál (KZSB). Vznikl v lednu 1990 jako dobrovolné nepolitické sdružení občanů majících zájem o historii i současnost a budoucnost města Bruntálu a jeho okolí. Po Klubu Za starou Prahu je KZSB druhým největším spolkem tohoto zaměření v celé České republice.

K 1. lednu 2012 měl KZSB 318 členů. Jedním z nich byl i zesnulý bývalý prezident Václav Havel. Členem se totiž může stát kdokoliv. A členské příspěvky se neplatí. Účast na všech akcích je zcela dobrovolná. Programem klubu je seznamovat vlastní členy i širokou veřejnost s dějinami města, jeho památek, usilovat o jejich ochranu a obnovu, pořádat přednášky, vlastivědné výlety a vyvíjet publikační, kulturní a výstavní činnost.

S jménem Klubu je třeba neodmyslitelně spjata nyní už neodmyslitelná každoroční akce Novoroční výstup na Uhlířský vrch. Klub se také zasloužil o vznik červnového Dne města, oslavy výročí založení Bruntálu.

.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě. V této lokalitě bylo místo starého Bruntálu.

Kde ležel původní Bruntál

Někdejší Bruntál byl před osmi staletími dále na západ, dnes se to místo jmenuje Staré Město. Dnešní vesnice kousek za Bruntálem má právem ve svém jménu slovo staré. A čím se může Staré Město pyšnit, je jedinečný kostel, jedna z nejstarších budov v regionu. Archeologické nálezy zde navíc odhalily, že někdejší kostel byl ještě daleko větší.

Klub Za starý Bruntál uspořádal na sklonku března populárně odbornou přednášku o výsledcích archeologického výzkumu staroměstského kostela, který se uskutečnil v loňském roce. Zajímavé poznatky posluchačům sdělovali Michal Zezula, vedoucí archeologického pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě, a Dalibor Prix, historik architektury z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, přednášející dějiny umění na Slezské univerzitě v Opavě.

„Na území Starého Města se nacházel původní Bruntál, jehož založení datujeme už před rok 1213. Původní lokace ještě neměla městské rozptýlení, jednalo se o nepravidelnou lesní lánovou ves. Areál kolem kostela ve Starém Městě nebyl souvisle osídlen,“ připomenul historii člen Klubu Za starý Bruntál Zdeněk Krakovský.

Na místě se nalezly keramické střepy z první poloviny 13. století. Výzkum z roku 2002 přinesl dokonce nález římské spony z 2. až 3. století a rovněž římské mince z 3. a 4. století. Ty zde ale byly uloženy záměrně, uvedené předměty sloužily jako tzv. základová oběť. „V roce 2011 proběhl záchranný výzkum kvůli odvodnění okolí kostela. Potvrdilo se, že původní středověký kostel byl větší než současná barokní podoba. Dříve zde stála dokonce trojlodní bazilika se třemi apsidami, která je celostátním unikátem nemajícím u nás obdoby. Z románské doby se dochovaly apsida a část portálu. Již dříve byly ve východní sakristii objeveny cenné gotické fresky,“ uvedl Zdeněk Krakovský.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě byl vystavěn už ve 30. až 40. letech 13. století. „Stavba je starší než kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Jana Žižky v Bruntále. Původní staroměstská bazilika byla největším vesnickým kostelem v širokém okolí. Sloužila jako zázemí hornické činnosti. Byla církevním ústředím pro místní obyvatelstvo, jež spojovalo městské právo,“ prozradil Krakovský a dodal, že rozsah památky můžeme porovnat s kostely z polské Zlotoryje, Svěřavy, slovinské Pulji, německého Merseburgu nebo Dobré Nivy na Slovensku.

Putování za hranečníky

.

Členové a příznivci Klubu Za starý Bruntál se vydali do lesů u Razové hledat staré hranečníky se značením Lichtenštejnského knížectví. A každý nález jim udělal velkou radost.

Jedním z malých, ale důležitých památek jsou takzvané hranečníky. Kameny, které označovaly hranice pozemků. Do jejich mapování se pustili členové Klubu Za starý Bruntál. A pomoci jim může kdokoliv. Při štěpánské vycházce, organizované Klubem Za starý Bruntál v prosinci loňského roku, našli účastníci v lesích nad Razovou několik hranečníků se značením Lichtenštejnského knížectví (FL).

Ty starší, kamenné, jsou datovány rokem 1729, novější, tufitové, jsou jen číslované. „Dohodli jsme se s naší průvodkyní paní Hanulíkovou z Razové, že na jaře zkusíme kousek značení najít. V archivech jsme se ze zprávy lesního rady arcivévodských německých mistrů a velmistrů z roku 1891 dozvěděli, že od Pradědu po Karlovec ve směru na Krnov bylo osazeno celkem 950 hranečníků,“ uvedl předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

Letos poslední březnovou sobotu se pak vydalo osm členů a přátel klubu na badatelskou cestu. „Začali jsme skoro u vod Slezské Harty mezi Dlouhou Strání a Razovou. Naše průvodkyně věděla, že hranici tvořil potok, a tak jsme šli kolem něj,“ popsal začátek hledání Pavel Rapušák. Skutečně po pár metrech narazili na tufitový hranečník s číslem 24.

.

Tufitový hranečník se značením Lichtenštejnského knížectví.

V rojnici pak postupovali k cestě na Razovou a našli ještě tři. „U posledního, jen pár metrů od cesty, jsme vyrušili statné divoké prase. Uteklo do lesa, ale několik z nás mělo nevídanou podívanou. Sedm malých selátek se choulilo v řadě, a tak jen cvaknutí fotoaparátu a běželi jsme do svahu schovat se za svodidla cesty,“ pokračoval v popisu zážitků Pavel Rapušák.

Odtud putovali pátrači lesem přes Zadní vrch (712 m) až k silnici na horní konec Razové. Podařilo se jim zdokumentovat 55 hranečníků původního i novějšího provedení. Některé objevili náhodou, neboť obraceli skutečně každý větší kámen. Řada hranečníků však chybí. „Možná byly zničeny při svážení dřeva a zcela jistě se našel i nějaký nenechavec, který musí mít vše na své zahradě. Určitě se pak nepodaří dohledat ty, které jdou přes pole. Tam vykonala své orba a likvidace mezí,“ zklamaně konstatoval Pavel Rapušák.

Nalezené hranečníky hledači ve výchozích bodech zaznamenali do mapy s údaji GPS a někdy na podzim, až zvadne vegetace, zkusí další úsek, tentokrát u Skrbovic. „V lesích a polích můžeme vedle hranečníků najít i řadu pomníčků nebo jiných předmětů z minulosti. Budeme velmi rádi, pokud nás o vašich případných nálezech budete informovat,“ požádal veřejnost o spolupráci Pavel Rapušák.

.

Tak tenhle nález pátrači po historii nečekali. Našli sedm malých selátek. Z dálky si je vyfotili a honem se dali na ústup, aby bachyně mohla zpět.
všechny snímky: archiv klubu

Kontakt najdou zájemci na internetové stránce www.kzsb.wz.cz. Tam budou také v průběhu roku zveřejňovány zprávy o nálezech včetně fotodokumentace.

Plánované akce Klubu Za starý Bruntál v 1. pololetí 2012

5. května

Patnáctý ročník cyklistického a pěšího výletu Okolo Harty – Memoriál Petra Hábla. Start od 8 do 10 hodin v areálu firmy FIDES na třídě Práce za Kauflandem. Akce se koná za každého počasí.

12. května

Autokarový zájezd po větrných a vodních mlýnech. Pořádáno ve spolupráci s MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník Omezený počet míst i pro KZSB, zájemci se mohou hlásit na e-mail: rapusak.pavel@seznam.cz.

24. května

Předání „bílého kříže“ s vysvěcením občanům Bruntálu a Starého Města. Zdevastovaný kříž u silnice na Staré Město obnovuje KZSB s pomocí nadace VIA Praha a místních firem od října 2011.

26. května

Osoblažsko II. Jednodenní poznávací autobusový zájezd na Osoblažsko s výjezdem do Polska. Navštívíme další zajímavosti a památky tohoto regionu. Přihlášky a záloha od 28. dubna v obchůdku NEXT na náměstí Míru 1 v Bruntále.

2. června

Workshop k ochraně technických památek. Autokarový zájezd MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník do restaurátorské dílny v Radkově. Omezený počet míst i pro KZSB, zájemci se mohou hlásit na e-mail: rapusak.pavel@seznam.cz.

14. června

Kytička k hrobu W. F. Olbricha. Připomenutí si památky jednoho z nejvýznamnějších bruntálských starostů.

Autor: Dalibor Otáhal

22.4.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Stavebnictví - Stavebnictví Stavbyvedoucí 25 000 Kč

Hlavní stavbyvedoucí Stavbyvedoucí. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce : Čsl. armády 1112/27a, Krnov, MÁTE ZKUŠENOSTI S VEDENÍM LIDÍ?, JSTE TECHNICKY ZDATNÝ A UMÍTE ZORGANIZOVAT PRÁCI DRUHÝM? , , Neváhejte a začleňte se do našeho týmu, který má bezpečnost na našich komunikacích ve svých rukou., , Co bude Vaší náplní práce?, , o odpovědnost za plnění plánu ve svěřeném úseku , o přímé vedení podřízených, o úzká spolupráce (koordinace prací) s jednotlivými úseky společnosti, o personální odpovědnost, plánování směn, o odpovědnost za efektivní využívání zdrojů a dodržování technologických postupů , o zajištění bezpečnosti na pracovištích, , Co od Vás očekáváme?, , o SŠ/VŠ vzdělání technického směru, o prokazatelnou praxi na obdobné pozici, o zkušenosti s vedením lidí, o dynamická osobnost, o aktivní a maximálně zodpovědný přístup k práci , o vyjednávací schopnosti, komunikativnost, výborné organizační schopnosti, samostatnost a flexibilitu, o odolnost vůči stresu, o uživatelská znalost práce na PC (MS Office) , o řidičský průkaz sk. B, , Co Vám nabízíme?, , o perspektivní pozici ve stabilní a úspěšné společnosti, o možnost seberealizace a uplatnění svých zkušeností a znalostí, o příležitost k profesnímu růstu a osobnímu rozvoji, o služební auto, možnost použití k soukromým účelům, o mobilní telefon, o notebook, o stravenky, čtvrtletní odměny a další benefity, , Místo pracoviště: Krnov, , Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, doba určitá rok, poté doba neurčitá, , V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis na e-mail personalni@znackymorava.cz, Z : 20.12.2017 A : 8.1.2018. Pracoviště: Značky morava, a.s., Čsl. armády, č.p. 1112, 794 01 Krnov 1. Informace: Zuzana Hoferková, +420 725 089 796.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Pojišťovací poradce 15 000 Kč

Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách Konzultant junior. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce : Bruntál, Jesenická 5, Do kanceláře v Bruntále hledáme nové kolegy., Podmínkou: trestní bezúhonnost a čistý záznam v registru dlužníku., Vyžadujeme: ochotu učit se novým věcem, samostatnost, flexibilitu., Nabízíme: Správa kmene, péče o stávající klienty, podpora manažera., Nástup možný dohodou., Životopisy zasílejte na e-mail : michaela.hozakova@ceskapojistovna.cz. Na základě Vašeho životopisu budete telefonicky pozvání na výběrové řízení. , , Z : 26.2.2018. Pracoviště: Čp distribuce s.r.o. - pracoviště bruntál, Jesenická, č.p. 1757, 792 01 Bruntál 1. Informace: Michaela Hozáková, +420 776 021 612.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 15 000 Kč

Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků Pomocný dělník v pekárně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Bílčice 66, Hlásit se na tel. č. 554 745 261, Z : 22.5.2017 A : 12.3.2018. Pracoviště: Keclík zdeněk - pekařství, 793 68 Dvorce u Bruntálu. Informace: Zdeněk Keclík, +420 554 745 261.

Stavebnictví - Stavebnictví Projektant ve stavebnictví 30 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví Projektový manažer. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Krnov, Čsl. armády 27a, PROJEKTOVÝ MANAŽER, , Co bude Vaší náplní práce?, " Zodpovědnost za vedení stávajících i nových developerských projektů, " Zajišťování činností vedoucích k včasnému vydání územních a stavebních povolení, " Koordinace a zajišťování veškerých inženýrských činností a povolení, " Koordinace práce s architekty a projekčními kancelářemi při zajištění projektové dokumentace, " Zpracovávání ekonomických propočtů, " Vyhledávání a výběr nových dodavatelů, příprava smluvních dokumentů s dodavateli ve spolupráci s právníky, " Zajišťování veškerých činností pro výstavby včetně kontroly plnění závazků spolupracujících subjektů, " Kontrola průběhu realizace výstavby, " Jednání se zástupci samosprávy při předávání částí staveb do jejich správy, " Úzká spolupráce s vedoucím projektovým manažerem, " Reporting v SW easyProject pro řízení projektů, Co od Vás očekáváme?, " SŠ, VŠ vzdělání nejlépe stavebního směru, " Znalosti z developerských projektů (od analýzy projektu po realizaci, kolaudaci až do prodeje projektu) - výhodou, " Pokročilá znalost práce na PC - zejména Internet, nástroje MS Windows (malování, výstřižky apod.), MS Office - zejména Excel, Outlook, " Aktivní přístup k práci, vysokou odolnost vůči stresu, " Samostatnost, důslednost při plnění úkolů, " Systematické vedení práce, logické uvažování, " Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti, " Řidičský průkaz sk. B, Co Vám za to nabízíme?, , " Platové podmínky 30.000 - 40.000,- Kč, " Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, poté doba neurčitá, , Na co se můžete těšit?, o Perspektivní pozice v úspěšné a stále se rozvíjející společnosti, o Přátelské pracovní prostředí , o Možnost seberealizace a uplatnění svých zkušeností a znalostí, o Příležitost k profesnímu růstu a osobnímu rozvoji, V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis s fotografií na e-mail koritar@tgadevelopment.cz, , , Z : 1.3.2018. Pracoviště: Značky morava, a.s., Čsl. armády, č.p. 1112, 794 01 Krnov 1. Informace: Rostislav Koritar, .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Videosouhrn 22. března 2018

Sobotka o ústavním puči, výbuchy v Kladně a Keinkauf Land: videa dne

Vodní nádrž Slezská Harta.
31

Tip na sobotu: Světový den vody v Moravskoslezském kraji

Bezdomovec simuloval otřesy mozku za milion

Také na Krnovsku řádil pacient, který je stíhaný za neoprávněné čerpání financí zdravotní pojišťovny.  

Nacvičují taktiku pod ledem i ve vrtulníku

/FOTOGALERIE/ Vedou na Šifrech výcvik speciálních policejních jednotek. Jindy cvičí zásah z vrtulníku, loví výbušniny nebo mapují podvodní jeskyně. Jaké je zažívat dobrodružství na plný úvazek?

Bohuslav Sobotka končí v politice: Je na čase jít v profesním životě dál

/VIDEO, ANKETA/ Bývalý český premiér a dlouholetý předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka se rozhodl udělat to, co je v místních poměrech značně neobvyklé. Aniž by ho někdo nutil, nebo vybízel, složí poslanecký mandát a z vrcholné politiky odejde. ČSSD ale neopouští, zůstane řádovým členem. O svém rozhodnutí veřejnost informoval na svém facebookovém profilu. Ihned poté poskytl Deníku jako prvnímu osobně rozhovor.

AKTUALIZOVÁNO

Výbuch v chemičce zabil šest lidí. Ránu slyšeli v širokém okolí

/FOTOGALERIE, VIDEO SLEDOVALI JSME ON-LINE/ Při dnešním výbuchu v areálu chemičky Unipetrol v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku zemřelo šest lidí, další dva zranění byli transportováni do nemocnice, jeden z nich letecky. Lidem v okolí chemičky žádné nebezpečí nehrozí.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT