Popis událostí byl podrobně zpracován v Souhrnné zprávě o průběhu povodně na území povodí Odry ve dnech 5. až 21. 7. 1997. Dokument vypracovalo Povodí Odry a.s. 19. srpna 1997:

„Město Krnov bylo při povodních v roce 1997 zaplaveno po obou březích na celé délce, po které řeka Opava městem protéká. Pruh šířky inundace činil okolo 1,5 km, přitom zatopení zástavby ze strany řeky Opavice bylo méně významné. Hlavní příčinou toho je především extrémní průtokové množství vody, které v Krnově nad soutokem s Opavicí dosáhlo přibližně 260 m3/s, což se blíží 500-leté vodě. Průtočné množství značně přesahovalo hodnotu návrhové vody, na niž byla řeka před rokem 1945 regulována (podle dnešních hydrologických údajů to odpovídá přibližně 50-leté vodě),“ píše se ve zprávě.

Legendární kinofil Pavel Tomešek byl vedoucí krnovského kina Mír 70 a zakladatel mezinárodního filmového festivalu  KRRR! (24.3. 1965 - 26.6. 2022)
Zesnul kinofil Pavel Tomešek, zakladatel festivalu Krrr!

„Mimo hlavní příčinu lze další důvody vzniklé situace spatřovat v následujícím: Jedním z nejvážnějších z nich bylo napadení zástavby města povodní shora. Voda vybřežila v málo kapacitním úseku na horním konci Krnova, v Kostelci a odtud vnikla otvory v tělese železnice Krnov - Bruntál do zástavby vnitřního Krnova. Úprava odtokových poměrů přes Kostelec byla na konci 80. let připravována, byla však na nátlak ekologických aktivistů zastavena (začátkem roku 1990),“ uvádí dále zpráva.

Zdroj: Youtube

„Další zhoršení způsobilo nekontrolovatelné vniknutí velkých vod do náhonu od jezu Karnoly, jímž se pak povodeň šířila do pravostranné části města. V některých místech ve volené trati toku došlo v centru Krnova i k přelití hrází či opěrných zdí. To se stávalo však často až druhotně vzdutím zatarasených profilů. Přes katastrofální rozsah záplav ve městě provedená regulace koryta řeky odvedla povodeň v hlavní linii svého trasování, tj. bez vzniku změn své trasy, což by mělo mnohem ničivější účinek na zástavbu. Rozsáhlé škody, ke kterým v Krnově došlo, byly způsobeny prostým zatopením relativně tichou inundací, počet zcela stržených budov je ve městě poměrně nízký,“ stojí dál ve zprávě.

Zatímco v roce 1997 v těchto místech před Slezským domovem v Krnově povodeň zaplavila silnice i chodníky, dnes zde tragické události připomíná už jen památník. Pro Město Krnov památník povodní vytvořili jako dar sochaři z okresů Most a Chomutov.
Povodně se v roce 1997 dotkly snad každého z nás

Město Krnov se po povodních rychle vzpamatovalo a vše se vrátilo do normálu. Fotografie z Krnova byly vystaveny v srpnu 1997 v hotelu Praha a také uloženy v archivních albech Městského muzea a Městského úřadu v Krnově. Řada fotografií se objevila v publikaci Krnov, povodeň v červenci 1997, která vyšla v nákladu čtyř tisíc výtisků. "Důležité je, že život obnovovaného města pokračuje dál přes všechny problémy a jeho obyvatelé neztratili naději, že bude ještě hezčí než před vodní katastrofou," poznamenal krnovský kronikář k událostem roku 1997.

Asi nejkomplexnější videozáznam z povodní 1997 v Krnově natočil a zveřejnil na youtube nedávno zesnulý pedagog Svatopluk Chlápek.