Vzájemná blízkost a historické vazby obou diecézí, které působí na území Slezska, se na základě nově uzavřené dohody ještě zintenzivní.

Čeho se spolupráce týká

„Poloha obou diecézí nabízí využití potenciálu přeshraniční spolupráce. Partnerství zavazuje ke vzájemné pomoci při realizaci společných evangelizačních, pastoračních, charitativních, společenských a kulturních aktivit," uvádí text smlouvy stvrzené podpisy biskupů Františka Václava Lobkowicze a Andrzeje Czaji.

Cílem nově uzavřeného partnerství mezi diecézemi je vzájemná podpora a spolupráce v rámci společně realizovaných projektů. Spolupráce spočívá zejména v setkávání osob a výměně zkušeností a informací.

„Obě diecéze budou uskutečňovat společné vydavatelské aktivity a realizovat společné pastorační, společenské, kulturní a charitativní projekty," uvádí se v deklaraci, která počítá s podporou vzájemných kontaktů mezi farnostmi, sdruženími, bratrstvy a farními i celodiecézními skupinami.

Spolupráce mezi diecézemi se projevila již v minulosti při společných poutích na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor v Jeseníkách a dalších místech.

Společné cíle byly naplněny také v několika projektech podpořených dotacemi u Evropské unie. V rámci projektu nazvaného „Rozvoj partnerství a přeshraničních vazeb při obnově kulturního dědictví ve správě Paulinů" byly opraveny kostely Neposkvrněné Panny Marie v Ostravě-Přívoze a svaté Trojice a Panny Marie Čenstochovské v obci Mochów.

Spočinul v Městečku Milosrdenství

Poté, co se s biskupem Nathanem rozloučili minulý pátek čeští věřící v čele s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v Opavě, byla rakev s jeho ostatky převezena do kostela Nanebevzetí Panny Marie v polských Branicích, kde biskup Nathan vykonal své životní dílo, založil tu Městečko Milosrdenství, kde toužil být také pochován.

Jeho přání bylo splněno až po 67 letech. Ještě téhož večera byla v tomto chrámu sloužena mše, po ní následovalo noční modlitební bdění, které pokračovalo záhy po rozednění následujícího dne. Zhruba kolem půl jedenácté vyšel z tohoto kostela průvod, jaký deštěm zkrápěné Branice dosud nespatřily.

Sedm biskupů, více než stovka kněží, desítky řeholních sester, představitelé měst, obcí a spolků s polskými vlajkami, s prapory a korouhvemi svých institucí, stovky věřících, ti všichni vyprovázeli svého biskupa při jeho návratu domů.

Na domech vlály vatikánské vlajky a v oknech domů byly vidět obrázky Krista Ježíše. Kolem rakve kráčely řeholnice s rozžatými svícemi a zpěv smutečních písní věřících doprovázela dechová hudba.

Karel Siuda, Anna Stramová