Úsporně zredukovaný projekt protipovodňové ochrany na řece Opavě představil státní podnik Povodí Odry 7. listopadu v Krnově na konferenci, kterou uspořádal pro zástupce měst a obcí našeho regionu. Investor seznámil starosty a místostarosty s přípravou této akce, informoval je o postupu v otázkách majetkoprávního vypořádání a formuloval jejich stanovisko do společného prohlášení.

„Horní část povodí řeky Opavy s městy Krnovem a Opavou patří k nejvíce povodněmi ohroženým oblastem v České republice. Vláda České republiky na to reagovala v letech 2008 a 2011 usneseními, ve kterých vybrala variantu opatření s menší nádrží Nové Heřminovy, úpravami řeky Opavy a dalšími stavbami a uložila příslušným resortům zahájit jejich přípravu.

Povodeň v Čechách z června tohoto roku přitom ještě zdůraznila naléhavost zlepšení ochrany obyvatel před povodněmi na území našeho státu," citoval technický ředitel Povodí Odry Petr Březina ze společného prohlášení měst a obcí.

Padesát staveb

Systém ochrany proti povodním se skládá z padesáti samostatných staveb, z nichž největším dílem je přehrada v Nových Heřminovech. Patří sem také soubor suchých nádrží v Jelení, Krnově, Lichnově a v Holasovicích, rekonstrukce jezu v Kunově, ohrázování a revitalizace koryt, přeložky silnic i různé úpravy dopravní infrastruktury.

Celková výše nákladů se dnes odhaduje na 6,5 miliardy korun. Před provedením úsporných škrtů byly náklady odhadovány na osm miliard. A kolik lidí tato investice ochrání před velkou vodou?

„Z nezávislé analýzy vyplývá, že při stoleté povodni je v tomto území ohroženo asi šest tisíc lidí, kteří bydlí v přízemí. Z tohoto počtu až dva tisíce lidí mohou být ohroženy nejen na majetku, ale také na zdraví či na životě, pokud nedojde ke včasné evakuaci. Když započítáme také obyvatele žijící v patrech domů, jedná se celkem o 16 tisíc lidí," vysvětlil smysl této investice Petr Březina.

Podle zvolené metody výpočtu se tedy protipovodňová ochrana jednoho občana před povodněmi může pohybovat přibližně v rozmezí 500 tisíc korun až milion.

Co vyškrtli?

A jaká opatření byla z projektu vypuštěna v rámci hledání úspor? Podle zástupců Povodí Odry jednu miliardu stát ušetří tím, že nebude realizovat tunelový obchvat Nových Heřminov, který v roce 2008 tehdejší ministr zemědělství Petr Gandalovič slíbil jako kompenzaci za újmy způsobené přehradou.

Letos v květnu při návštěvě Krnova tehdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura tvrdil, že jeho resort realizaci nákladného tunelového obchvatu Heřminov stále zvažuje. Tentokrát ale už ministerstvo dopravy do Krnova žádného zástupce na konferenci nevyslalo. „Bude se realizovat jen kratší a podstatně levnější varianta," konstatoval Březina s tím, že k dalším úsporám v projektu došlo vypuštěním některých opatření, která byla na hraně ekonomické přiměřenosti.

„Některé prvky byly vypuštěny úplně a jiné jsme nahradili levnějším řešením. Velkou úsporou bylo například zvolení jiné varianty při ochraně Holasovic," doplnil Březina. Náklady na výstavbu heřminovské přehrady se odhadují na 1,9 miliardy, přeložka silnice I/45 přijde na miliardu a ostatní protipovodňové stavby a opatření budou stát kolem 3,6 miliardy korun.