Krnovští zastupitelé minulý měsíc do rozpočtu města zařadili mezi investiční akce také výstavbu parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem a také rekonstrukci panelové cesty podél ulice Albrechtická, od Optimalu po křižovatku s ulicí Chomýžskou.

Už v srpnu by měla být hotová výstavba parkoviště u bytového domu F na Sídlišti pod Cvilínem SPC.

„V rámci stavby bude vybudováno třiašedesát kolmých parkovacích stání pro osobní automobily, z toho čtyři stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí akce je i nové veřejné osvětlení a ozelenění ploch s výsadbou dvaatřiceti stromů,“ uvedl Georgios Bazakas z investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově.

V rámci této zakázky vznikne nejen samostatná parkovací plocha s napojením na přilehlou komunikaci, ale několik parkovacích míst rovněž vznikne prodloužením stávající slepé ulice.

Budou zde osazeny nové obrubníky a bude upraven systém odvodnění. Po položení podkladní vrstvy budou komunikace dokončeny položením zámkové dlažby.

„Město Krnov již uzavřelo výběrové řízení na zhotovitele této stavební zakázky. Do soutěže na zhotovitele parkoviště na SPC u bloku F se prostřednictvím elektronického tržiště Geovap přihlásilo celkem devět firem. Nejnižší nabídkovou cenu ve výši řádově tři miliony korun podala krnovská firma Ekotempo,“ informoval krnovský místostarosta Michal Brunclík.

Elektronické tržiště umožňuje prostřednictvím internetu zadávat veřejné zakázky.

V případě rekonstrukce panelové cesty u Albrechtické ulice se od dodavatele očekává, že v rámci stavby kompletně vybourá provizorní panelovou konstrukci, osadí nové obrubníky a zajistí odvodnění. „Na nové podkladní vrstvy přijde následně živičný povrch a dlážděné chodníky i vjezdy k nemovitostem,“ upřesnil Georgios Bazakas s tím, že oprava této cesty má skončit v červenci.