V dobách, kdy se plánovala trasa severního obchvatu Krnova, zastupitelé i projektanti úplně zapomněli na občany Petrova Dolu. Přestože bydlí vedle velmi frekventované výpadovky na Opavu, obchvat jim úlevu nepřinese, protože začíná až u benzinky za Petrovým Dolem.

Navíc na loňském setkání s projektanty Dopravoprojektu a se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se občané Petrova Dolu dozvěděli, že nemají nárok ani na protihlukovou bariéru. Ty se zásadně umísťují pouze k nově budovaným komunikacím.

SAMOSTATNÁ STAVBA

Když si zastupitelé uvědomili, že i po výstavbě obchvatu Krnova zůstane Petrův Důl nechráněný, bylo už příliš pozdě změnit jeho trasu.

Proto město zahájilo jednání s ŘSD a ministerstvem dopravy, aby se ochrana Petrova Dolu řešila samostatnou stavbou. Jejím smyslem je aspoň trochu odklonit komunikaci plnou aut od obytné zóny severně, směrem k železnici Krnov - Opava.

V územním plánu Krnova byl na základě požadavků ministerstva a ŘSD ponechán v oblasti Petrova Dolu dostatečně široký koridor pro všechny zvažované varianty přeložky komunikace. Konečné rozhodnutí může Město Krnov ovlivnit jen nepřímo, protože je hlavně na investorovi státu, kterou variantu se rozhodne realizovat.

DNES SE ROZHODNE

Z navržených variant by samotní občané Petrova Dolu preferovali samozřejmě tu, která přeloží frekventovanou komunikaci co nejdál od jejich domů.

Ve hře jsou ale také varianty, které odkloní komunikaci jen minimálně, vlastně jen o pár metrů severněji od současné výpadovky.

Pro budoucnost Petrova Dolu je naprosto zásadní dnešní (středa 4. května) zasedání zastupitelstva Krnova, které začíná od 17.30 hodin v hasičské zbrojnici v Kostelci. Zastupitelé totiž mají na programu jednání výběr varianty, která bude definitivně zanesena do územního plánu.

Takzvaný malý obchvat Petrova Dolu je označen jako změna územního plánu č. 2.

ČTYŘI VARIANTY

Zastupitelům už byly předloženy k prostudování čtyři základní varianty přeložky komunikace v Petrově Dolu, z nichž také některé kalkulují s podvariantami.

„Z toho ve dvou případech byl koridor pro přeložku silnice veden buď přímo v poloze stávající komunikace, nebo v poloze blízké této komunikaci. Ve zbývajících dvou variantách je koridor veden u železniční trati. Součástí těchto variant je i návrh na využití plochy mezi stávající komunikací a budoucím koridorem," uvedla Iveta Laštůvková z odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově.

Jelikož první dvě varianty nedostaly souhlasné stanovisko některého z dotčených orgánů a nemohou být proto schváleny zastupitelstvem, budou se dnes zastupitelé rozhodovat mezi variantami koridoru, který by měl odvést dopravu dále od zástavby rodinných domů.

Takto zredukovaný výběr variant občany z Petrova Dolu nejspíš potěší, právě proto, že komunikace by byla co nejdál od obytné zástavby, skoro až ke kolejím.