Vybudování obchodně zábavního centra, dostavba proluk v centru, zkapacitnění koryta řeky Opavy, opravy mostů, příprava nových rozvojových ploch pro podnikání, úprava lesoparku Cvilín, rekonstrukce hotelu Slezský domov, zpřístupnění zahrad a hřišť mateřských a základních škol veřejnosti, založení nové vyšší odborné školy, zlepšení kvality bydlení Romů, výstavba městské sportovní haly nebo odstraňování bariér pro hendikepované osoby. To je jen velmi úzký výběr záměrů, které plán zahrnuje ve třech klíčových okruzích: Obyvatelstvo a lidský potenciál, Ekonomika a Infrastruktura a životní prostředí obsahuje tato strategická vize více než 120 akcí přibližně za 3,4 miliardy korun.

Ty by se v průběhu příštích patnácti let měly v Krnově realizovat, aby se město přiblížilo ke svému cíli, že se stane dynamickým regionálním centrem se spokojenými občany, pro které budou vyváženě rozvíjeny a dlouhodobě stabilizovány všechny hlavní složky představující kvalitu života ve městě - fungování města, ekonomika, sociální sféra, životní prostředí a infrastruktura.

Na tvorbě strategického plánu města pracuje Město Krnov od března. Podílí se na něm komise Rady města pro Strategické plánování a investice i zástupci významných krnovských firem, kteří tvoří řídící výbor. Po analýze města a rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi krnovskými podnikatelskými subjekty a obyvateli byl zpracován plán rozvoje, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu Krnova na jeho prosincovém zasedání.

„Před tím se s tímto strategickým dokumentem mohou seznámit i občané města, pro něž je na čtvrtek 15. listopadu připraveno veřejné projednání. Protože v této fázi se ještě nejedná o uzavřený dokument, mohou ho občané přímo na místě připomínkovat. Pokud jejich připomínky řídící výbor shledá jako podstatné, do strategického plánu je ještě zapracuje. Mohou být ale do plánu zapracovány i později, protože se jedná o živý dokument, který bude pravidelně aktualizován,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje.

Pracovní materiály strategického plánu budou také zveřejněny na webových stránkách města www.krnov.cz. Základem výhledu vývoje města a řešení jeho klíčových otázek na příštích patnáct let je strategický plán z roku 1998. Na nové podobě strategického plánu Město Krnov spolupracuje s odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jejich spolupráci finančně podpořil Moravskoslezský kraj prostřednictvím projektu Partnerstvím k prosperitě financovaného Evropskou unií. Strategický plán rozvoje města je základním dokumentem pro získávání finanční podpory ze zdrojů Evropské unie.