„Vzhledem k tomu, že územní plán vycházel ze záměrů, které již v dnešní době nejsou aktuální a také neobsahuje některé prvky dnes již vyžadované legislativou, neřeší všechna katastrální území patřící městu a naopak obsahuje některé nadměrné podrobnosti, bylo rozhodnuto o tom, že bude zpracován nový územní plán,“ uvedla vedoucí odboru výstavby bruntálské radnice Pavla Teplíčková.

Veřejné projednávání konceptu Územního plánu města se uskuteční ve středu 7. listopadu v budově radnice. K veřejnému nahlédnutí bude koncept vystavený do 16. listopadu na odboru plánování Městského úřadu v Bruntále. K nahlédnutí bude také na webových stránkách města. Své připomínky může každý uplatnit do patnácti dnů po veřejném projednání. Ve stejné lhůtě mohou své námitky uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch.

„Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu budou zpracovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které bude schvalovat zastupitelstvo města. Poté bude zpracována třetí a závěrečná etapa, to znamená návrh územního plánu, jenž bude opět projednán s veřejností a předložen ke schválení zastupitelstvem,“ upřesnila další postup Pavla Teplíčková.

Územní plán je po schválení vydán jako opatření obecné povahy, stává se místním předpisem a všechna stavební činnost musí být v souladu s tímto předpisem.