Na tu se budou přečerpávat odpadní vody z Nových Heřminov přes kaskádu čerpacích stanic. Proto se občané Nových Heřminov obávají drahého stočného. Národní investiční plán schválený Babišovou vládou určil zahájení stavební části v roce 2023.

Ministerstvo zemědělství pověřilo přípravou a realizací souboru opatření na horní Opavě, přičemž klíčovým prvkem těchto opatření je údolní nádrží Nové Heřminovy, státní podnik Povodí Odry. Postup přípravných a realizačních prací je řízen usneseními vlády.

Napouštět se má v roce 2032

Vlastní stavební práce na přehradě by měly být rozvinuty v letech 2027 až 2031 a na rok 2032 je plánováno první napouštění nádrže, její zkušební a plné zatížení a následně uvedení do běžného provozu. 

Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 miliard korun, včetně opatření v obci Nové Heřminovy.

Nezbytnou podmiňující stavbou je přeložka silnice I/45 podél plánované zátopy vodního díla, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic z pověření Ministerstva dopravy. V současnosti probíhají nákladné investice do oprav silnice mezi Zátorem a Novými Heřminovy, což je úsek, který se brzy ocitne na dně přehrady.

Silnice mezi Zátorem a Novými Heřminovy. duben 2023
Začíná oprava silnice mezi Zátorem a Novými Heřminovy

Celkem již bylo při přípravě a realizaci Opatření na horní Opavě investováno 1,343 miliardy korun. Bez údolní nádrže Nové Heřminovy nebude systém jako celek plně funkční a spolehlivý. Je dimenzovaný na stoletou povodeň.

Přehrada Nové Heřminovy

Objem nádrže: 14,54 mil. m3
Výška hráze: 26,5 metru
Délka hráze v koruně: cca 330 metrů
Délka zátopy: cca 2900 metrů
Zátopová plocha: 129,64 ha

„Přehrada je bezpečné a ověřené řešení, které garantuje jak tlumicí efekt na povodňové vlny pro údolí toku Opavy, tak nadlepšovací účinek pro zvolenou zabezpečenost odtoku vody z nádrže, a to i pro budoucí generace, které může ohrožovat klimatická změna,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Obec nové Heřminovy dlouhodobě požaduje, aby stát prověřil možnost nadlepšování průtoků vodou ze Slezské Harty v povodí Moravice a také zvýšení hrází o několik decimetrů, což by mohlo být levnější řešení než stavby přehrady.

Nové Heřminovy kritizují, že nejsou k dispozici tvrdá data pro objektivní srovnání účinnosti přehrady a levnějších alternativ bez nádrže. Podle obce Nové Heřminovy a vodohospodářů, se kterými spolupracuje, by úroveň ochrany před suchem a před povodněmi měla vyplynout z ekonomického posouzení variant s různými stupni ochrany.

Přehrada Nové Heřminovy se má stavět v povodí řeky Opavy. Bude vzdálená osm kilometrů od břehů přehrady Slezská Harta.
Návrh z Nových Heřminov: vodou z Moravice můžeme za sucha pomáhat řece Opavě

„Úroveň ochrany by se měla zvažovat komplexně v celé oblasti tak, aby se finanční prostředky zbytečně nevyplýtvaly na megalomanské plány staveb na horní Opavě. Státní kasa není bezedná a žadatel - Povodí Odry, by se zvláště v této složité době měl chovat racionálně, ekonomicky a s péčí řádného hospodáře, právě za situace, kdy prostředky nevynakládá ze svého,“ argumentoval právník Heřminov Radek Ondruš v rámci námitek územního řízení.

Investiční záměr souboru protipovodňových opatření na horní Opavě:

Celek 1 – Nádrž Nové Heřminovy
Celek 2 – Opatření na vodních tocích
Celek 3 – Rozšíření monitorovací sítě
Celek 4 – Suché nádrže
Celek 5 – Úpravy v krajině
Celek 6 – Náhradní výstavba
Celek 7 – Dopravní obslužnost a infrastruktura
Celek 8 – Přeložka silnice I/45

Vodní dílo Nové Heřminovy využívá synergického efektu a spolupracuje s malými vodními nádržemi, říčními úpravami prováděnými převážně přírodě blízkým způsobem a komplexními pozemkovými úpravami v krajině. Tím mají být zajištěny výše uvedené účely.

V současnosti se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení přehrady Nové Heřminovy a na přípravě říčních úprav pod hrází, které se musí zhotovovat postupně směrem po vodě od obce Zátor přes Brantice až po město Krnov včetně, kde se mají vzniknout náplavky nebo propojení řeky a domů s pečovatelskou službou pro seniory.

Samostatně je již připraveno zahájení protipovodňové stavby v Branticích, jejímž řešením je změna pevného jezu na jez pohyblivý se zapojením obtokového ramene za povodní, která přinese obci užitek. A pro umožnění výstavby protipovodňových opatření v Zátoru se připravuje kanalizace a čistírna odpadních vod.

Na jedné straně je prakticky připravena budoucí zátopa údolní nádrže Nové Heřminovy, z níž již jsou vymístěny stavby od rodinných a rekreačních domů až po zemědělské objekty a na straně druhé zásadní část obce Nové Heřminovy (asi 4/5) zůstává připravovanou přehradou nedotčena a je umožněn její postupný a přirozený rozvoj profitující z umístění vodního díla pod obcí.

Historické povodně na řece Opavě a průtoky v Krnově za století

67 případů povodní s průtokem do 30 kubíků
46 případů povodní s průtokem 30-60 kubíků
13 případů povodní s průtokem 30-90 kubíků
4 případy povodní s průtokem 90 až 120 kubíků
4 případy extrémních povodní nad 120 kubíků
Čtyři extrémní povodně 1903, 1940, 1958 a 1997 měly průtoky nad 120 kubíků. Z těchto průtoků pro hypotetickou stoletou povodeň Q100 byla v Krnově na řece Opavě stanovena hodnota kulminačního průtoku cca 210 kubíků. Navržené hráze pod přehradou zvýší kapacitu koryta Opavy na bezpečné převedení průtoků 120 kubíků (nad Krasovkou) a 150 kubíků (pod Krasovkou). Účelem přehrady je stoleté průtoky přes 200 kubíků snížit na polovinu, tedy na cca 100 kubíků za sekundu.
Zdroj: Studie Milan Bilík, Miroslav Dumbrovský, http://eagri.cz/public/web/pub/7f/bb/37/16346_554_Opava_studie_43_77.pdf

  Historie vodního díla Nové Heřminovy

2022: Skončila platnost EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí, pozn. red.). Centrální komise ministerstva dopravy v dubnu 2022 jednohlasně zamítla další pokračování projektové přípravy obchvatu Nových Heřminov. Zamítla toto kompenzační opatření vzhledem k negativnímu ekonomickému hodnocení a vzhledem k tomu, že se nejedná o přímou vyvolanou investici vodního díla Nové Heřminovy.

2021: Dokončení protipovodňové ochrany na polském území, dokončení jezu Kunov, dokončení protipovodňových opatření Holasovice, zahájení územního řízení přehrady.

2019: Dokončení suché nádrže Jelení.

2018: Dokončení nádrže Loděnice, návštěva ministra zemědělství Jiřího Milka v obcí Zátor. Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč požádal o jmenování mediátora nebo vládního zmocněnce pro tento projekt, ale jeho žádost byla zamítnuta.

2017: Demolice vykoupených domů v Nových Heřminovech v místě zátopy, výzkumy na zmenšeném modelu hráze, vládní usnesení o financování výkupu pozemků a staveb, které jsou nutné pro přeložku silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor. Ministr zemědělství Marian Jurečka při návštěvě Nových Heřminov jednal nejen se zastupiteli, ale také s neformální opozicí. Podařilo se mu vyjednat, že obec bude tolerovat stavbu přehrady pod podmínkou, že do projektu budou navrácena kompenzační opatření v podobě obchvatu obce. Památkáři kritizují způsob demolice Poplužního dvora, což byla nejcennější památka Nových Heřminov.

2016: Geologický průzkum a výzkum ukládání splavenin.

2014: Usnesení vlády ČR schválilo aktualizaci opatření v povodí horního toku řeky Opavy. Z úsporných důvodů Sobotkova vláda z projektu vypustila obchvat Nových Heřminov, který schválila Topolánkova vláda jako kompenzaci pro obec. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) zdůvodnil odvolání generálního ředitele Povodí Odry Miroslava Krajíčka (ODS) špatnou komunikací s Novými Heřminovy. V čele Povodí Odry Krajíčka v listopadu 2014 nahradil Jiří Pagáč (KDU-ČSL).

2012: MŽP vydalo EIA, neboli kladné posouzení vlivu záměru včetně nádrže Nové Heřminovy na životní prostředí. Platnost EIA i přeložky silnice Zátor - Nové Heřminovy do roku 2022.

2011: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje počítají s výstavbou nádrže. Opatření v povodí horního toku řeky Opavy bylo definováno jako veřejně prospěšná stavba.

2010: Zrušení dosavadní stavební uzávěry na území obce Nové Heřminovy.

2009: Projednání záměrů s Polskem.

2008: V dubnu Topolánkova vláda rozhodla o nádrži o objemu 15 milionů kubíků a o stavbě obchvatu Nových Heřminov, který bude pro místní občany kompenzací za újmy způsobené přehradou. Bezpřehradovou variantu zamítli úředníci a vodohospodáři, takže o ní vláda a obecně politici vůbec nehlasovali. Jako reakce na netransparentní a nepřezkoumatelné zamítnutí alternativního řešení bylo v srpnu v Nových Heřminovech uspořádáno obecní referendum, ve kterém občané odmítli podporovat výstavbu přehrady. Výsledek referenda je pro heřminovské zastupitele závazný dodnes. Ministr zemědělství zamítl žádost Nových Heřminov o mediátora nebo vládního zmocněnce, který má mandát jednat s městy a obcemi, jichž se protipovodňový projekt týká.

2006: Ustavení pracovní skupiny ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, která zamítla bezpřehradovou variantu protipovodňové ochrany.

2003: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo v Nových Heřminovech stavbu velké varianty nádrže o velikosti 36 milionů kubíků.

2002: Usnesení vlády ČR v Územním plánu velkého územního celku Jeseníky nařídilo hájit území pro nádrž Nové Heřminovy o velikosti 36 milionů m3.

1999: Požadavek na prověření alternativ k velké nádrži Nové Heřminovy.

1997: Pětisetletá povodeň Q500 na řece Opavě (povodeň která přichází jednou za více než 500 let, pozn. red.).

1973: Údolní nádrž Nové Heřminovy o velikosti 135 milionů m3 se stala součástí Směrného vodohospodářského plánu.

1968: Vyhlášení stavební uzávěry na území obce Nové Heřminovy k omezení stavební činnosti z důvodu výstavby údolní nádrže o velikosti 135 milionů m3.

1953: Údolní nádrž Nové Heřminovy o velikosti 135 milionů m3 se stala součástí Státního vodohospodářského plánu.