Deset hektarů zničené přírody místo chráněných ještěrek, zmijí obecných a dalších živočichů. Tak to vidí chataři Blažena a Jakub Chlebounovi, jejichž nesouhlasné stanovisko tlumočila Kateřina Procházková z pražské firmy věnující se public relations.

„Díky nestandardnímu postupu Obecního úřadu ve Václavově u Bruntálu, který nevyčerpal všechny zákonem nařízené postupy a díky investičnímu záměru společnosti Infogold, s. r. o. hrozí velmi reálná situace, kdy v chráněné krajinné oblasti vymizí místní fauna a flóra a nahradí ji zhruba deset hektarů asfaltu, plechu a betonu,“ stojí v tiskové zprávě, kterou rozeslala Kateřina Procházková.

Chlebounová: Správní orgány zanedbaly své povinnosti

Výstavba prý změní i krajinný ráz. Úřady účastnící se schvalovacího procesu územního plánu navíc údajně špatně plní svou úlohu. Jakub Chleboun tvrdí, že instituce neinvestovaly peníze, úsilí ani čas na vyhotovení znaleckých posudků a nezabývaly se žádným odborným vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území, posouzením vlivu změny na životní prostředí, vlivem na krajinný ráz a biologickým průzkumem.

Blažena Chlebounová přímo tvrdí, že „u všech příslušných správních orgánů, které mají povinnost chránit životní prostředí a byly v projednávané věci účastny, došlo k zanedbání výkonu pravomoci správního orgánu.“ Územní plány jsou údajně plné rozporů. Zejména na internetových stránkách nebyly vyznačeny všechny změny týkající se přeložení stávajících chráněných nadregionálních biokoridorů a především se zásadně lišily velikosti ploch navrhovaných změn.

Další ski areál je zbytečný. Na hory prý stejně dost lidí nejezdí

Výstavbou Ski areálu dojde podle stěžovatelů k poškození bylinného krytu, zvýšenému hluku, osvětlení, zvýšenému pohybu osob, poškození dřevin i mimo sjezdovky a v neposlední řadě se změní přirozená teritoria živočichů. A přitom podle nich na hory tolik lidí stejně nejezdí, tak na co další ski areál a sjezdovku. „Dlužno podotknout, že v Jeseníkách již existuje spousta dalších lokalit s již vystavěnými vleky a ubytovacími zařízeními,“ dodal Chleboun.

Podle názoru Blaženy a Jakuba Chlebounových společnost Infogold, která areál buduje, dosud při své stavební a investorské činnosti v tomto území postupuje v rozporu se zákonem a zákon obchází.

Starostka obce Václavov u Bruntálu Jarmila Pavlíková k tomuto uvádí:
Ve Změně územního plánu naší obce žádné asfaltové ani betonové plochy nejsou. Tato změna řeší možnosti výstavby rodinných domů pro občany obce, rozšíření stávajícího ski areálu o další lanovou dráhu na pozemcích, u kterých nedochází k odnětí půdy pro zemědělské účely, a dále možnost výstavby individuální rekreace pro zájemce ze širokého okolí.

Ráda bych zdůraznila, že lokalita dotčená změnou územního plánu není chráněnou krajinnou oblastí, nýbrž se jedná o zemědělsky využívanou půdu nejnižší bonity, obhospodařovanou zemědělskou technikou apod. V minulosti byly v oblasti z větší části vybudovány betonové skruže s vyústěním na povrch.

Společnost Infogold s.r.o. dala podnět k zapracování části záměru rozšíření stávajícího ski areálu, nazývat ji investorem je v tuto chvíli předčasné, a neměla povinnost v rámci stávajícího řízení o změně územního plánu zadávat vypracování biologického posouzení plánového záměru na dopad v životním prostředí. Přesto tak na své náklady učinila a je na místě podotknout, že závěry tohoto biologického posouzení umožňují realizaci plánových záměrů.

Vyjádření stavebního úřadu Bruntál:
„Stávající stavby byly povoleny v souladu se stavebním zákonem, v souladu se stanovisky dotčených orgánů. V současné době probíhá projednávání změny čísla jedna územního plánu, které ještě není ukončeno. Všechny podané námitky a připomínky budou vyhodnoceny dle současně platných předpisů,“ řekla k problému vedoucí Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Bruntále Pavla Teplíčková.