Ředitel reálky Josef Wünsch požádal o založení prvního krnovského muzea. Žádost byla městským zastupitelstvem kladně vyřízena 3. května 1882. Muzeum v rámci oslav tohoto výročí zve návštěvníky na prohlídku výstav a expozic v prostorách Flemmichovy vily v Krnově.

Pro první skromné muzeum byly vyčleněny dvě místnosti v nově postavené budově reálky. Zde byly soustředěny předměty, která by si zasloužily zpřístupnění širší veřejnosti. V počátečních letech své existence však muzeum nemělo mnoho příznivců. Nemělo ani dobré podmínky pro rozvoj a svým charakterem připomínalo spíš školní kabinet.

V rychle se rozvíjejícím a vzkvétajícím průmyslovém městě vzrůstal zájem obyvatelstva o zachování paměti na minulost města a skutečné muzeum. Proto již v roce 1895 vzniká druhé muzeum v Krnově. Bylo to muzeum živnostenského spolku, soustřeďující svůj zájem především k umělecko-historické oblasti a řemeslné výrobě. Jeho předsedou se stal dr. Conwall Spatzier.

Mezi členy patřily např. stavitel Ernst Latzel, průmyslník Karl Josephy, malířský mistr Anton Raida, stavitel varhan Otto Rieger a další významní občané města.Po postavení nové obecné chlapecké školy na dnešním Dvořákově okruhu byly městem živnostenskému muzeu poskytnuty prostory ve staré dnes již zbořené hlavní škole na tehdejším Kostelním náměstí.

Do těchto prostor byly přestěhovány i sbírky městského muzea, od té doby spravované živnostenským muzeem. Muzeu byly prostory poskytnuty bezplatně, a navíc se muzejnímu výboru podařilo sjednat finanční výpomoc od knížete Jana z Liechtensteinu, Slezského zemského sněmu, Slezské obchodní a živnostenské komory v Opavě a od krnovské spořitelny. To umožnilo rozvinout dosti bohatou výstavnickou činnost s velmi dobrou návštěvností.

Mezi nejúspěšnější výstavy patřila výstava ke 100. výročí znovuotevření cvilínského poutního kostela (1897), výstava z díla malíře Krumpholze či výstava předmětů dovezených dr. Conwallem Spatzierem z jeho cesty kolem světa.V roce 1902 byl předsedou živnostenského muzea zvolen ředitel Odborné textilní školy v Krnově Ing. Heinrich Kinzer, který byl od roku 1899 členem muzejního výboru. Tento na slovo vzatý odborník byl pro obě muzea nedocenitelným přínosem. Za třicet let své působnosti ve vedení muzea položil základ systematické muzejní činnosti a sbírkotvornému fondu a jeho pravidelnému rozšiřování.