Ředitelem technických služeb jste právě rok, jak byste zhodnotil uplynulých dvanáct měsíců ve funkci a jaké změny v práci TS připravujete?

Společnost v průběhu roku průběžně plnila všechny přijaté objednávky a vytýčené úkoly, podílela se na opravách místních komunikací, chodníků, ostatních ploch a také na vybudování nových parkovišť v Bruntále. Služby byly navíc od loňského 1. dubna rozšířeny o provoz nového hřbitova na Uhlířském vrchu. TS v průběhu roku spolupracovaly jako významný partner města Bruntálu na nových projektech v oblasti veřejné zeleně, na vybudování kompostárny, na obnově veřejného osvětlení i na koncepci provozování sportovních zařízení. Tyto projekty budou nadále pro svou složitost a finanční náročnost ovlivňovat naše dění i v roce letošním. Nadále se chceme soustředit na snižování nákladů, lepší organizaci práce, techniky a pracovní doby, obnovu strojového parku. Máme nový vysavač na psí exkrementy, do konce roku plánujeme investovat do nového čisticího a zametacího stroje a do nákupu nového vozidla pro svoz bioodpadu. Také jsme v uplynulém roce uvedli do provozu webové stránky, které jsou neustále doplňovány a aktualizovány.

Jak je to s údržbou čistoty a pořádku ve městě Bruntále? Starají se o ni výlučně TS?

Jsme obchodní společností, takže veškeré činnosti týkající se údržby komunikací či veřejné zeleně a osvětlení musí být řádně objednány a zaplaceny jejich vlastníkem. TS tyto služby zajišťují podle objednávek z města Bruntál. K tomu využívají vlastní techniku a zaměstnance i pracovníky napojené na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. V roce 2012 došlo z hlediska úseků čištěných ploch k rozdělení města na deset částí, které spadají pod TS Bruntál s programem veřejné služby. Část města mezi ulicí Pionýrskou a Rýmařovskou spadá v rámci úklidu pod správu Občanského sdružení Liga.

Mezi hlavní činnosti TS patří likvidace odpadu, jak to je konkrétně?

Kromě svozu a likvidace komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro město Bruntál zajišťujeme i přes neustálý konkurenční boj svoz také pro dalších 22 okolních obcí, poskytujeme služby v oblasti separace odpadů ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Pro obyvatele i organizace nabízíme kontejnerovou dopravu, odvoz a likvidaci nepotřebného odpadu z domácností a firem. Lidé mohou také zdarma využít sběrného dvora v Polní ulici. Od roku 2009 nabízíme za úplatu také odvoz stavební sutě, zájemci mají možnost zlikvidovat i malé množství, čímž alespoň částečně zabraňujeme vzniku černých skládek.