Co je v knihovně za posledních deset let nového? Knihovna má ve svém fondu 112.372 knihovních jednotek, které tvoří knihy, mapy, hudebniny, zvukové a audiovizuální nosiče, časopisy a noviny, regionální materiály.

Za rok 2011 bylo v knihovně evidováno 2.392 čtenářů, z toho 596 do 14 let. Knihovnu navštívilo 38.440 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 147.734 knihovních jednotek. V průběhu jednoho půjčovního dne přišlo do knihovny v přepočtu 138 čtenářů.

On-line služeb využilo 58.638 návštěvníků, webové stránky knihovny navštívilo 13.098 a fotogalerii na internetu si prohlíželo 8.925 návštěvníků.

Půjčování knih a poradenství pro návštěvníky

Mezi služby, které knihovna nabízí, patří kromě půjčování také veřejný internet (3 místa na půjčovnách a 2 místa ve studovně), kopírování a skenování (studovna), meziknihovní výpůjční služba, pomoc při práci na počítači, možnost práce v systému ASPI s právními informacemi publikovanými na území ČR, včetně předpisů měst a obcí a ES/EU, získání informací k regionu.

V srpnu 2005 knihovna převzala knihovní fond zrušené Pedagogické knihovny, cca 17.000 knihovních jednotek. Jejich zpracování, zapsání do elektronického katalogu a začleňování do fondu knihovny probíhalo za plného provozu knihovny a bylo ukončeno v březnu 2009.

Modernizace služeb

Od roku 2007 má knihovna ve všech odděleních plně automatizovaný výpůjční proces. Protože lístkové katalogy jsou již minulostí, pracují uživatelé s elektronickým katalogem, který je v knihovně přístupný na půjčovnách a on-line na webových stránkách knihovny.

Přes katalog může čtenář sledovat i svoje čtenářské konto. Vzhledem k omezené statice půjčoven je větší část staršího knihovního fondu umístěna ve skladech, což prodlužuje dobu potřebnou k vyhledání dokumentu.

V roce 2009 byla v knihovně během dvou týdnů provedena revize knihovního fondu pomocí elektronické evidence v počítači.

V roce 2010 bylo započato se zápisem fondu gramodesek a v roce 2011 se zápisem regionálních materiálů do elektronického katalogu.

Od roku 2000 má knihovna svou webovou stránku, která byla v roce 2011, ve spolupráci se sponzorskou firmou, upravena. Stránky informují o připravovaných a uskutečněných akcích knihovny, ze statistických přehledů se dovíme o činnosti za minulá období. S odkazem na záznamy v katalogu knihovny, jsou informace o nových knihách, výročích měsíce, regionálních osobnostech a kalendárium regionálních osobností.

K dispozici je přehled novin a časopisů, které knihovna odebírá a odkaz na fotogalerii knihovny. Na úvodní stránce jsou přímé odkazy na webové stránky: Městského úřadu Bruntál, Moravskoslezského kraje, Regionálního knihovnického centra, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, Ptejte se knihovny, Jednotnou informační bránu, a nově také na portál Vaše literatura, se kterým knihovna spolupracuje od roku 2011.

Besedy v knihovně

Práce v knihovně není jen o půjčování knih. To dokazují pořádané besedy a knihovnické lekce pro základní, střední, odborné i speciální školy. Rovněž předškoláci z mateřských škol se seznamují s prostředím knihovny.

Pro děti jsou připravována i tvořivá odpoledne, svou tradici, od roku 1998, má také malování na chodníku. Za rok 2011 knihovna uspořádala 376 kulturních a vzdělávacích akcí pro 3.376 účastníků.

Na besedách v knihovně jsme přivítali známé spisovatele, cestovatele, hudebníky, místní osobnosti (např. S. Vebrová, V. Řeháčková, J. Mára, Š. Kuna, J. Burian, I. Březinová, P. Braunová, I. Hornišer, R. Zajíček, F. Nedomlel). Uskutečnilo se divadlo jednoho herce, proběhly besedy ke zdravé výživě, s pracovníky Azylového střediska, setkání s jógou.

Od roku 2004 se dětské oddělení, vždy na závěr měsíce Březen měsíc čtenářů, připojuje k celostátní akci Noc s Andersenem. Protože se jedná o akci s omezeným počtem účastníků a programem, který je každý rok jiný, stoupá zájem dětí o účast a nejenom dětí, také dospělí čtenáři se dožadují „své" noci v knihovně.

Vznikne nová tradice?

Knihovna se pravidelně zúčastňuje celostátních akcí a vyhlášených projektů: Březen-měsíc čtenářů (Březen měsíc knih a Internetu), Noc s Andersenem, Týden knihoven, Čtení pomáhá, Pasování prvňáčků na čtenáře, Celé Česko čte dětem Škola naruby, Rosteme s knihou, Kamarádka knihovna. Čtenáři se zapojili také do ankety Kniha mého srdce.

O tom, že knihovna se stává komunitním centrem města, svědčí podpisové akce, které v knihovně probíhaly: petice na podporu vzniku Národního parku Jeseníky, Výzva na obranu knih, podpisové archy na podporu výstavby obchvatu města Bruntálu, připomínkovací formuláře k návrhu Komunitního plánu pro období 2012 až 2014 (Bruntál) a využití informační nástěnky a prostoru knihovny místními firmami, spolky a institucemi k propagaci.

V Domově Pohoda v Bruntále má knihovna pobočku, která je bezbariérová. Jednou týdně ve čtvrtek se zde čtenářům půjčují knihy pro děti a dospělé. Pobočka nabízí i zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké uživatele.

Od roku 2006 je součástí knihovny Regionální knihovnické centrum, které nakupuje a zpracovává knihy, poskytuje metodickou pomoc knihovnám s neprofesionálními knihovníky.

Buduje výměnný fond, ze kterého se formou výměnných souborů půjčují knihy obecním knihovnám regionu, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvu.

Za rok 2011 se jednalo o 54 knihoven, expedováno bylo 13.325 knihovních jednotek ve 198 souborech. V regionu přibývá knihoven s neprofesionálními knihovníky, které využívají licenci a jsou tak připojeny k soubornému regionálnímu katalogu, který pracovnice centra budují.

A co do budoucna?

Pro zlepšení práce nejen knihovníků, ale také čtenářů a návštěvníků knihovny je zapotřebí lepší počítačové vybavení, vysokorychlostní internet, multifunkční sál pro besedy, bezbariérový přístup, letní čítárna a sociální zázemí pro pracovníky knihovny.

To všechno nabízí realizace projektu „Rekonstrukce kulturní památky Petrin centrum vzdělávání a volného času v Bruntále". Tento projekt schválila rada města 31. ledna 2012.

Samotné uskutečnění projektu schválilo zastupitelstvo města 7. února 2012. Byla podána žádost o dotaci a koncem srpna 2012 byla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši 48,77 milionů korun schválena.

Před pracovníky knihovny je tak další etapa v historii knihovny a snad již poslední stěhování.

Ale jak bylo napsáno: „ lepší než o knihovně číst, je knihovnu navštívit".

Ta bruntálská se těší na vaši návštěvu. Srdečně vás zvou pracovníci Městské knihovny Bruntál.

MARCELA ŠTENCELOVÁ