Lesy České republiky loni v listopadu a prosinci požádaly Agenturu ochrany přírody a krajiny o sérii výjimek, které by v národních přírodních rezervacích v oblasti Jeseníků umožnily včasnou těžbu a asanaci aktivních kůrovcových stromů a také vývratů a zlomů, v nichž by se mohl kůrovec množit.

V některých oblastech žádaly i o možnost kácení nebezpečných stromů v místech, kde by mohly ohrožovat lidi nebo majetek.

AOPK vydala čtyři rozhodnutí. V některých místech rezervací výjimky nepovolila, jinde za určitých podmínek ano. Proti některým rozhodnutím se odvolaly jak Lesy České republiky, které vyžadovaly intenzivnější zásahy, tak některé nevládní organizace.

Ministerstvo životního prostředí nyní tři rozhodnutí zčásti zrušilo a vrátilo je k novému projednání. AOPK se musí znovu zabývat výjimkami týkajícími se národních přírodních rezervací Praděd, Králický Sněžník a Šerák-Keprník.

Klíčové rozhodnutí pro přírodu v Jeseníkách

Podle ministerstva životního prostředí nebyly některé části rozhodnutí dostatečně odůvodněné podle požadavků zákona. Resort tvrdí, že agentura rozdělila rezervace z hlediska možnosti zasahovat proti kůrovci do pásem, aniž by ovšem uvedla kritéria pro rozdělení do pásem A a B, když obě zahrnují vysoce cenná území.

„Dále pak neodůvodnila, proč povolila zasahovat v pásmech B, přestože i zde tedy jsou porosty s vysokým stupněm zachovalosti stejně jako v pásmech A. Vydané výjimky tedy nezaručují, že v případě jejich plného využití nemůže dojít ke změnám v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů,“ sdělil mluvčí Ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Společnost přátel Jeseníků a Hnutí Duha Jeseníky vnímají rozhodnutí ministerstva jako klíčové vítězství pro osud přírody v Jeseníkách.

Podle nich kroky ministerstva v případech trojice rezervací potvrzují, že vedení Správy CHKO Jeseníky při řešení kůrovcové kalamity selhává a je velmi vstřícné k zájmům lesníků a těžařů. Zároveň vyzvaly ředitele regionálního pracoviště AOPK Olomoucko a vedoucího správy CHKO Jeseníky k rezignaci.

„Správa CHKO vydává špatná rozhodnutí a umožňuje ničení vzácné přírody. Ekologické organizace suplují činnost Správy a doslova ji nutí, aby dělala svou práci. Správa je tak vstřícná k lesníkům a k těžařům, že dokonce ani nerespektuje metodiku a pravidla stanovená ministerstvem,“ uvedl předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

Území bez lidského zásahu

Ekologové požadují ponechat nejcennějších deset procent území CHKO přirozenému vývoji bez lidských zásahů. Na dvaceti procentech souhlasí s ekologicky citlivými zásahy proti kůrovci bez vzniku velkých holin a bez použití jedů.

Na zbývajících sedmdesáti procentech plochy CHKO by nechaly přírodu v rukou lesníků. Jako trvalé řešení nicméně vidí vyhlášení Národního parku Jeseníky.

Agentura ochrany přírody a krajiny chce směřovat k samovolnému vývoji lesa v národních přírodních rezervacích. Významné části hodlá proto již nyní nechat přírodním procesům. Citlivé zásahy proti kůrovci chce umožnit za přísných podmínek v místech, kde je to zatím potřeba.

„Máme stejný cíl, ale s některými nevládními organizacemi se rozcházíme v tom, jak rychle mají být lesy v jesenických národních přírodních rezervacích kompletně bezzásahové,“ konstatoval Petr Šaj, vedoucí správy CHKO Jeseníky.

Podle něj Agentura vždy bere bere v úvahu široké spektrum hledisek: přírodovědnou hodnotu lesních porostů v jednotlivých územích, jejich historický vývoj i současný stav, ale také aktuální vědecké poznatky o horských smrkových lesích.

Podle těchto kritérií jsou národní přírodní rezervace rozděleny do tří pásem.

„Ta nejcennější zůstávají bez lidského zásahu již dnes, vybraným segmentům ještě určitou dobu citlivé zásahy určitě prospějí. Kupříkladu většina lesů v NPR Praděd je dnes již ponechána bez lidské intervence. Další místa k tomu postupně směřují,“ doplnil Petr Šaj.

Asanaci kůrovce při stanovení striktních podmínek AOPK ČR umožňuje především proto, aby se rozpad lesů v určitých částech rezervací co nejvíce zpomalil. Cílem je, aby zde v budoucnu rostl les druhově pestřejší. 

V porostech, kde AOPK umožnila proti kůrovci zasahovat, povolila šetrné metody asanace kůrovce. Například odkorňování nastojato stojících stromů, stromy polámané či vyvrácené větrem zpravidla nemají být odvětvovány ani kráceny.

Největší stromy zůstávají při napadení kůrovci ponechávány bez zásahu. Veškeré dřevo přitom zůstává na místě k zetlení.

Agentura musí ministerstvem zrušená rozhodnutí vydat znovu a nedostatky odstranit. Učinit tak má do devadesáti dnů. Jak ministerstvo připomíná, jde o zvláště složité případy.

Šíření kůrovce podporují smrkové monokultury

Kůrovec do Jeseníků masově proniká zhruba od roku 2015 ze severu a východu. Ve spojení s dlouhodobým suchem a vlnami horka prakticky zlikvidoval smrkové lesy v Nízkém Jeseníku. Ve velkém měřítku zasáhl také porosty ve Zlatohorské vrchovině a přes pásmo Orlíka proniká k vrcholovým partiím Jeseníků.

Šíření kůrovce napomohl také fakt, že v těchto místech rostly vesměs smrkové monokultury. Lesníci zde byli v uplynulých letech nuceni vykácet obrovské plochy lesů. Původní smrkové monokultury nahrazují druhově pestřejší směsí stromů.