Část lokality s obchody je v soukromých rukou, na sousedních městských pozemcích vznikne zóna pro podnikání. Krnovská radnice v této lokalitě plánuje dopravní změny. V následujících letech lokalitu zpřístupní kruhový objezd, který vznikne na křižovatce ulic Revoluční a Nádražní.

Areál zbořené slévárny, který je ohraničen ulicemi Revoluční, Vrchlického, železniční tratí a řekou Opavou, čekají zásadní změny dopravního napojení i parkování. "Součástí stavby bude také úprava stávající křižovatky a nový průjezd do Vrchlického ulice," potvrdila záměr investora nákupního centra Markéta Kolář Rašíková ze společnosti Saller group.

Na pozemcích po zbořené slévárně už proběhlo geofyzikální měření. Krnovská radnice ho potřebuje pro zadání projektové dokumentace na vybudování nové technické a dopravní infrastruktury.

„Demolice dřívějších průmyslových objektů je provedena jen po upravený terén a je možné, že se v některých částech nacházejí podzemní prostory. Vzhledem k tomu, že se tu chystáme budovat sítě a dopravní infrastrukturu, potřebujeme výskyt podzemních konstrukcí upřesnit a předejít tak problémům,“ uvedla vedoucí krnovského odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Infrastruktura pro budoucí investory

Výsledky průzkumu budou součástí zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě bývalé slévárny včetně kruhového objezdu“.

„Budoucím investorům zde chceme zajistit zásobování elektrickou energií, plynem, vodou a počítáme s vybudováním kanalizace pro odvedení splaškových vod, případně s osazením retenční nádrže pro zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch a střech,“ řekla Klára Hazuchová.

Alšova a Zacpalova jen pro osobní auta

Pro dopravní obsluhu lokality se mají využít všechny současné přístupové cesty s tím, že přes Zacpalovu a Alšovu ulici budou obsluhu v nezbytné míře zajišťovat osobní auta.

„Pro vjezd nákladních vozidel se plánuje kruhový objezd, který vznikne v křižovatce ulic Revoluční, Nádražní a Joštovy,“ upřesnila Klára Hazuchová.

Vnitřní dopravní obsluhu bude tvořit jednak páteřní silnice, která povede od okružní křižovatky k jižní části plochy, odkud se stočí východně k Vrchlického, a jednak spojka páteřní cesty a cesty ve Vrchlického ulici ve střední části. Pro chodce budou podél páteřní komunikace vybudovány jednostranné chodníky.

Na daném území by pak mělo vzniknout minimálně deset parcel určených pro výstavbu objektů především drobné výroby. Dokumentaci by měl projektant začít zpracovávat ještě letos.