Pacienti mají možnost uzavření „Trojstranné dohody o zaplacení regulačních poplatků“, na základě které obdrží od kraje dar na úhradu regulačního poplatku ve výši třiceti korun. Podpis Trojstranné dohody o zaplacení regulačních poplatků je právním aktem, takže je nutné, aby pacient podepsal dohodu osobně, výjimku tvoří nezletilí a nesvéprávní občané, za které dohodu podepisuje zákonný zástupce.

Pacient má svobodnou volbu, zda tento dar přijme. Pokud někdo dar nebude chtít přijmout, musí mu zůstat zachována možnost regulační poplatek uhradit. S ohledem na to zůstanou ve zdravotnických zařízeních i automaty a měniče. Kraj bude hradit pouze třicetikorunové poplatky, což znamená, že i nadále zůstává povinnost uhradit šedesátikorunový poplatek za hospitalizaci a devadesátikorunovou platbu za pohotovost. V případě ošetření u soukromých lékařů, kteří mají své ambulance ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, se třicetikorunový poplatek nehradí.

„Úhrada poplatků bude provedena převodem darů poskytnutých pacientům na základě rozhodnutí rady kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na bankovní účty jednotlivých nemocnic. Pacienti si mohou na požádání nechat vystavit potvrzení, že dohodu o zaplacení regulačních poplatků skutečně podepsali,“ vysvětlil Karel Konečný, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

„Z rozpočtu MS kraje na rok 2009 byla na úhradu regulačních poplatků za občany, kterým byla poskytnuta zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem, vyčleněna rezerva ve výši 120 milionů korun,“ dodala Petra Špornová, tisková mluvčí kraje.