Záchranný archeologický výzkum provázel stavební práce na zpřístupnění kostelní věže sv. Martina pro veřejnost a řešení problémů s vlhkostí. Při tom bylo nutné odkrýt různé stavební konstrukce kostela. Výkopy pro dešťovou kanalizaci, vsakovací jímky a odvětrávací kanálky v interiéru i v exteriéru probíhaly pod dohledem archeologů z Národního památkového ústavu v Ostravě.

Ti také provedli na různých místech archeologické sondy a zdokumentovali zdivo bez omítek. Takto nahlédli do doposud neprobádaných počátků této sakrální památky a lépe pochopili její stavební vývoj. Průzkum dokázal, že nejstarší stavební jádro kostela spadá do první poloviny 14. století. Středověkou podobu kostela dokládá řada architektonických prvků jako ostění oken a portálů nebo druhotně použité fragmenty klenebních žeber.

Na druhou stranu se prozatím nepodařilo najít pozůstatky staršího předchůdce kostela, o kterém existuje zmínka k roku 1281. Jedinou indicii může představovat nalezený fragment kamenného článku pozdně románského charakteru.

„Archeologický výzkum ukazuje, jak je úzce provázaná historie kostela a města, proto chceme výsledky představit nejen farníkům, ale i široké veřejnosti. Tušili jsme, že kdysi dávno měl kostel i boční kaple, ale až nyní díky práci archeologů a památkářů přesně známe jeho původní půdorys.

Těch překvapení výzkum přinesl mnoho, takže je chceme prezentovat," uvedl Karel Siuda, který působí v kostele jako dozor investora a projektant.

Kromě potvrzení existence několika bočních kaplí našli archeologové také doklady o předsíni a schodišti, jež plnily svoji funkci v průběhu 15. až 18. století. Součástí těchto kaplí byly rovněž zděné pohřební krypty a hrobky. Kosterní pozůstatky byly podle očekávání archeologickým výzkumem zachyceny nejen na zaniklém hřbitově kolem kostela, ale také přímo v kostele pod presbytářem.

K demolici většiny bočních kaplí došlo při barokní přestavbě po velkém požáru v roce 1779. Protože v té době už fungoval v Krnově nový hřbitov a v bezprostředním okolí farního kostela už se dál nepohřbívalo, dochovaly základy demolovaných bočních kaplí a různých přístavků velmi dobře.

Mezi nálezy poutá největší pozornost soubor mincí z 14. – 19. století, barokní náboženské suvenýry nebo zlomky několika renesančních či raně barokních náhrobků.