V řece Opavici u Chomýže žije kriticky ohrožený rak říční a správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky zamítla žádost o udělení výjimky k zásahu do jeho biotopu. Zkapacitnění řeky jako prevence proti povodním tak zůstává na mrtvém bodě. Správce toku Povodí Odry se proti rozhodnutí CHKO odvolal na Ministerstvo životního prostředí ČR, ale ani ministerstvo udělení výjimky z ochranných podmínek kriticky ohroženého živočicha nepovolilo.

„Přestože žádost o výjimku ministerstvo zamítlo, nevzdáváme se. V současné době jednám s Povodím Odry, aby projekt přepracovalo podle požadavků ministerstva a opět dalo k posouzení CHKO Jeseníky. Je smutné, že ochrana některých vodních živočichů má podle platných zákonů naší země vyšší prioritu, než ochrana lidí před povodněmi,“ komentoval situaci místostarosta města Krnov Bedřich Marek.

Povodí Odry chtělo v úseku osmi set metrů toku odstranit nánosy, tedy vytěžit vrstvu naplavenin vysokou až šedesát centimetrů, provést stabilizaci dna dřevěnými prahy a opravit pravobřežní zpevnění. Správa CHKO Jeseníky tomu zabránila, protože se jedná o přírodovědně a krajinářsky nejhodnotnější úsek jinak degradovaného toku. Tento poslední sektor přirozeného toku ve zregulované řece se stal útočištěm ohrožených druhů, které se odtud mohou postupně znovu šířit do míst, kde byly v minulosti vyhubeny. Ponechání řeky v současném stavu je pro to základním předpokladem.

Vedoucí Správy CHKO Jeseníky Jan Halfar argumentuje: „Charakter a rozsah navržených prací by v podstatě způsobil destrukci dosud uchovaného vodního biotopu pro některé druhy ryb a potenciálně i mihule potoční. Pro místní populaci raka říčního by to znamenalo nevratný negativní zásah a zánik jeho biotopu. Přirozený charakter řeky by silně pozměnilo odstranění nánosů, zarovnání břehů a potlačení přirozené dynamiky koryta. Záměr je v zásadním rozporu se zájmy ochrany přírody.“¨

Tento názor podpořilo i ministerstvo životního prostředí, když se Správce toku Povodí Odry a město Krnov pokoušeli verdikt zvrátit. Povodí Odry i město Krnov ve svém odvolání na Ministerstvu životního prostředí poukazují na to, že výjimka je nezbytná pro rozšíření průtočnosti řeky Opavice.

„Koryto má v důsledku nánosů sníženou průtočnost, a tím dochází k výrazně větší míře ohrožování a zaplavování rodinných domů nacházejících se v této lokalitě. Naposledy k tomu došlo ve dnech 6. a 7. září 2007, kdy bylo zaplaveno pět rodinných domů v obytných částech domů a dalších 78 domů mělo vyplavené sklepy a hospodářské místnosti. Rekreační objekty a zahradní chatky v těchto číslech nejsou zahrnuty. Je naplněna skutková podstata veřejného zájmu – ochrana obyvatel při mimořádných situacích,“ stojí v odvolání, které ale ministerstvo nepřesvědčilo.

Ministerstvo odvolání zamítlo s tím, že se jedná o zvláště zachovalý úsek přirozeného koryta s potvrzeným výskytem raka říčního, a že zájmy ochrany přírody jsou také zájmy veřejnými. Dále dodalo, že nelze takto řešit zájem skupiny obyvatel, která své majetky umístila do záplavového území s vědomím, že v dané lokalitě dochází k záplavám. Zároveň ale ministerstvo nabízí řešení: „Povodí Odry uvádí, že technická opatření dočasně zhorší podmínky pro ryby a ostatní vodní živočichy. Vzhledem k faktu, že nátrže (místa narušených břehů – pozn. redakce) na pravém břehu ohrožují přilehlé nemovitosti, bylo by účelné provést jejich lokální sanaci a odtěžení štěrkových lavic. Tato varianta ale nebyla předmětem přiložené žádosti.“

Aby byla výjimka povolena, musí žádost splňovat čtyři podmínky. Kromě konkrétního důvodu je to převaha jiného veřejného zájmu, neexistence jiného uspokojivého řešení a udržení populace daného druhu v příznivém stavu. Město Krnov v současnosti jedná s Povodím Odry, aby projekt přepracovalo podle požadavků ministerstva a opět dalo k posouzení Správě CHKO Jeseníky.