Ochranné pásmo znamená, že se zde zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určená.

Zakázáno je také rozdělávání ohňů, plavba plavidel se spalovacím motorem po zátopě vodního díla i ukládání odpadů. Pro fanoušky Slezské Harty z toho vyplývá zákaz umísťování staveb včetně mobilních obytných zařízení a pro rybáře omezení se pobytu „u vody v ochranném pásmu“ jen na denní dobu lovu.

„Je až zarážející chování některých návštěvníků na pozemcích kolem zátopy prakticky všech vodních nádrží. Není dodržován zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, zákaz ukládání odpadů až po koupání v rezervoáru na pitnou vodu,“ uvedl vedoucí provozního odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.

Území povodí Odry je přirozeně chudé na podzemní zdroje vody a z 85 % se surová voda pro výrobu vody pitné získává z povrchových zdrojů, z vodárenských nádrží Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici.

„Pro výrobu pitné vody jsou důležité faktory jak její dostatečné množství, tak její kvalita a s ní spojená preventivní ochrana před jejím možným znečištěním a znehodnocením. Važme si vodního blahobytu, který nám vodárenské nádrže poskytují, a dodržujme zavedená pravidla. Veřejný zájem na ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti těchto vodních zdrojů je v tomto případě nadřazen nad individuálními potřebami a krátkodobými volnočasovými aktivitami,“ vzkazuje Povodí Odry návštěvníkům vodárenských nádrží.