Rozhodně nejste výjimkou, takových případů je celá řada a důvodem je to, že jste automobil kupoval v jiném právním režimu než váš soused. Pokud kupujete kradenou věc podle občanského zákoníku, tak v něm se uplatňuje zásada, že nikdo nemůže přenést ze sebe více, než sám má. Z tohoto důvodu, jestli vám prodával automobil někdo, kdo vlastníkem nebyl, nemohl vám platně přenést toto právo, a automobil jste tak byl nucen vrátit.

S největší pravděpodobností váš soused kupoval automobil jako podnikatel podle obchodního zákoníku, kde platí jiná zásada, a to, že pokud nabyvatel prokáže, že věc kupoval v dobré víře, tak se platným vlastníkem auta stává, i když bylo kradené. Původní majitel se tak může domáhat náhrady škody pouze po tom, kdo mu věc ukradl.

Tento způsob úpravy je zdůvodňován tím, že v obchodních vztazích je nutná právní jistota při uzavírání dalších smluv. Po přečtení tohoto vysvětlení musí nutně člověka napadnout, zda jsou naše zákony navzájem logické a spravedlivé…

Potěším vás pouze v tom, že převod veškerých nemovitostí (pozemky a stavby spojené pevně se zemí), se řídí vždy občanským zákoníkem a podvodné smlouvy způsobují, že k platnému převodu nemovitostí na jiného vlastníka dojít nemůže. Tento fakt zachránil již spoustu občanů od ztráty veškerého rodinného majetku a díky tomu se i v našem regionu podařilo vrátit zpět na základě falešných razítek notáře i podpisů jednatelů převedené nemovitosti celé továrny původnímu vlastníkovi.

Převody nemovitostí jsou v současné době nejlépe propracovanou oblastí i díky tomu, že jsou svěřeny státnímu orgánu – Katastrálnímu úřadu, na základě jehož vkladového řízení se teprve stáváte vlastníky kupované nemovitosti. Bohužel v diskusích o novém občanském zákoníku se jisté skupiny snaží tuto právní jistotu nabourat prosazením nových pravidel tak, že se vlastníkem nemovitosti stáváte již podpisem smlouvy.

Laik možná v této věci vidí urychlení procesu, odborník v trestním právu však velmi nenápadné, ale důmyslné protlačení právní nejistoty - živné půdy pro zločin, jehož obětí může být každý z nás. Neboť co je snazší, než prodat dům třikrát v jednom dni, vzít si na něj úvěr. Kdo zjistí, kdo je potom vlastník a kdo poškozený?

JUDr. Miroslava Hustáková