Ve výročních zprávách Biskupství ostravsko-opavského se začaly objevovat vedle informací o poutích, pastoraci, charitě, církevním školství, svatém roku milosrdenství, řeholních kongregacích, dobročinných sbírkách a opravených kostelích také třeba zprávy o boji s kůrovcem v Biskupských lesích.

Tato organizace vznikla před necelými třemi lety, aby jménem biskupství spravovala restituované lesní porosty, v našem regionu jde o více než šest tisíc hektarů lesů na Vrbensku.

Biskupství ostravsko-opavské vzniklo teprve před dvaceti lety. Zahrnuje děkanáty Krnov, Bruntál, Bílovec, Frýdek Místek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava.

Zrekapitulujme, jaké investice zaznamenala výroční zpráva biskupství v našem regionu při bilancování roku 2015: Zateplení fary v Andělské Hoře, oprava kamenné zdi pod kostelem Tří králů v Břidličné, dokončení fasády kostela archanděla Michaela v Hošťálkovech, úprava fary v Janově na sociální bydlení, odkrytí a zrestaurování středověkých fresek v Hrozové, obnova fasády a průčelí kostela sv. Mikuláše v Jindřichově, nový topný systém a zateplení fary ve Městě Albrechticích, dokončení výměny oken na faře a oprava věže v Rýmařově, zateplení a rekonstrukce interiéru fary ve Slezských Rudolticích, oprava střechy kostela sv. Šebestiána v Třemešné nebo dokončení střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách.

Média nejsou restitucím moc pozitivně nakloněná

Biskupství ostravsko-opavské zveřejnilo svou výroční zprávu za rok 2015 také formou brožury, aby transparentně informovalo nejen věřící o své činnosti. Připomeňme, že jde o nejmladší biskupství, které vzniklo teprve před dvaceti lety.

Úvodník v brožuře napsal sám biskup. „Každá instituce ráda prezentuje výsledky své práce, ráda poinformuje o událostech, které se v rámci jejího působení odehrály. Rovněž Biskupství ostravsko-opavské se takto rádo pochlubí a svým příznivcům předkládá výroční zprávu, která připomene velkou řadu akcí, které se odehrály v naší režii," napsal biskup František Václav Lobkowicz v úvodníku brožury, která prezentuje výroční zprávu biskupství široké veřejnosti.

V úvodníku výroční zprávy si biskup František V. Lobkowicz posteskl, že ke katolické církvi nejsou média v době restitucí zrovna příznivě nakloněná.

„Kolik jen novinových článků za ten rok vyznělo v souvislosti s restitucemi vůči církvi velmi negativně a byly napsány ne s dobrým úmyslem. Mnoho nepravdivých informací, mnoho polopravd, mnoho přímých útoků, jako bychom byli nepřáteli tohoto národa, jako bychom do něho nepatřili, jako bychom byli jakýmisi vyvrheli této společnosti.

A věřte, že po přečtení takových článků je někdy velmi obtížné si říci: milý pisateli, já tě mám přesto rád, odpouštím ti a chci dál pracovat pro dobro této společnosti," komentoval výroční zprávu biskup František V. Lobkowicz.

V církevním lese hospodaří organizace Biskupské lesy

Biskupské lesy vznikly v roce 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského. Zajišťují lesnické práce, prodej vytěženého dříví i výkon práva myslivosti v režijních honitbách.

„Lesy v oblasti Moravskoslezských Beskyd byly k 1. 1. 2015 navráceny téměř ze sta procent, na jesenický majetek jsme čekali prakticky do pololetí, kdy jsme začali hospodařit na prvních hektarech v katastru obce Heřmanovice. Správu lesa zajišťoval zprvu jeden lesník, postupně s přibývajícími hektary byla k září 2015 zřízena nová organizační jednotka – Lesní správa Vrbno p. Pradědem, prozatímně se sídlem v budově Pradědského lesního závodu, který nám poskytl nezbytné prostory k fungování.

Průběžně byli přijímáni další technickohospodářští pracovníci a vzhledem k tomu, že i zde došlo k navrácení drtivé většiny majetku do konce roku 2015, mohla i vrbenská správa začít fungovat naplno," popsalo biskupství, jak se mu daří zorientovat se v lesnickém hospodaření.

Problémem mu způsobily skutečnost, že infrastruktura nebyly vydána tak rychle jako lesy, takže sídlo správy si muselo vystačit s pronájmem. Lesní správa Biskupských lesů Vrbno pod Pradědem hospodaří na výměře 6562 hektarů.

„Pokračovali jsme v nastoleném trendu zadávání a realizace veškerých prací v lese pomocí jednotlivých OSVČ a drobných lesnických firem s preferencí místních lidí. Biskupské lesy vnímají potřebu dát práci obyvatelům sídel, kde jejich lesy leží, jako prioritní, neboť práce v lese je zde jednou z mála možností obživy, navíc je i historicky dána," zdůvodnily Biskupské lesy svou základní filozofii svěřit lesnické zakázky místním živnostníkům.

U regionálního prodeje dřeva je jednoznačně preferován prodej za hotové. S velkými dřevařskými firmami jsou uzavírány rámcové smlouvy na dobu jednoho roku s kvartálními cenovými jednáními.

Obce, které mají ve svém katastru lesní porosty ve správě Biskupských lesů, dostaly zajímavé nabídky. Místní občané si mohou domluvit výhodný nákup palivového dřeva nebo si ho zajistit samovýrobou v porostech se slabým a méně hodnotným dřívím.

„Prohloubili jsme spolupráci se státní správou, samosprávou, orgány ochrany přírody, zintenzivnily se kontakty s vysokým a středním lesnickým školstvím, potažmo výzkumem. Pokračovali jsme v populárně-naučných akcích pro veřejnost formou lesní pedagogiky, například účastí na akci Lapkové z Drakova, případně na řadě drobných přednášek či vycházek především s dětmi předškolního věku a prvního stupně základních škol," shrnuly svou činnost Biskupské lesy.