Kromě místních za tábor odpůrců přehrady často vystupuje koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil. Ten své argumenty minulý týden prezentoval také v duelu na televizní obrazovce. Ve studiu proti němu usedl Petr Březina, technický ředitel státního podniku Povodí Odry, který naopak přesvědčoval diváky o nezbytnosti přehrady.

Co ekologům z Hnutí Duha Jeseníky na plánované heřminovské nádrži vadí nejvíc?

Přehrada způsobí změny podnebí, přeruší biokoridor řeky a zastaví transport splavenin z horního toku. Bez těchto písků a štěrků vznikne pod hrází takzvaná hladová řeka, která se začne zahlubovat pod současné břehy. Tyto ekologické škody ale nejsou to nejhorší. Hlavní dopady jsou ekonomické a sociální. Abychom ochránili domy v Zátoře, Branticích a v Krnově, vystěhuje se z domova šedesát lidí v Heřminovech. To nám přijde nemorální. Část Heřminov má být obětována kvůli ochraně zástavby, která dosud běžně byla povolována v záplavové zóně. Staví se přímo na březích řeky, dokonce i po velké povodni v roce 1997. Stavební úřady povolují projekty, jako je krnovský Kaufland, stavět přímo v záplavové zóně, tedy v místech, kde po povodních několik budov skončilo demolicí.

Ani proces EIA podle vás není dostatečnou zárukou, že dopady přehrady na životní prostředí budou posuzovány objektivně.

Účelem plánované přehrady je získat retenční prostor pro zadržení povodňových průtoků. Toho lze dosáhnout mnoha různými způsoby, ale v tomto případě byl brán v úvahu pouze jeden realizace přehrady. Jsme proto připraveni přehradu napadnout i soudně, pokud bude v rámci procesu EIA schválena. Hlavním argumentem je, že nebyly dostatečně posouzeny alternativy povodňové ochrany. EIA vyvolává mylný dojem, že přehrada je jediným možným řešením, jak ochránit území.

Jaké alternativy protipovodňové ochrany bez přehrady máte na mysli?

Retenční prostory pro zadržení vody ve stejném objemu, jaký nabízí přehrada, lze získat například vytvořením prostorů pro rozliv v nezastavěných úsecích, které doplní výsadba lužních lesů pro zvýšení hladiny a zpomalení průtoků. Dále přichází v úvahu soustava suchých poldrů přímo v nivě Opavy, vytvoření drobných suchých nádrží mimo koryta vodních toků ve svažnicích, kudy proudí voda jen při deštích. Kombinace těchto opatření s revitalizačními úpravami řeky Opavy, která jsou plánována současně s přehradou, mohou vytvořit dokonce větší retenční prostor, než nabízí přehrada.

Proč se podle vás v současnosti všechno soustředí pouze na protipovodňovou ochranu, pro kterou je klíčová nádrž v Heřminovech?

Účelem dokumentace pro EIA není skutečné posouzení vlivu na životní prostředí všech možných variant, ale odůvodnění již politicky rozhodnuté varianty, která jako jediná byla dopodrobna rozpracována. Tuto hru na slepou bábu s veřejností považujeme za nepřijatelnou, protože zvolená varianta přehrady je z hlediska zásahu do krajiny a životního prostředí nejhorší a pravděpodobně také nejdražší. Lze pochopit snahy o prosazení nejdražší varianty tvořící jednu velkou zakázku s ohledem na stávající praxi rozkrádání státních prostředků při podobných zakázkách.

Přehrada, kterou Hnutí Duha Jeseníky kritizuje, je pouze součástí celého komplexu protipovodňových opatření. Vidíte v něm i něco pozitivního?

Je potřeba uvést, že protipovodňový projekt Povodí Odry samozřejmě má i svá pozitiva. Souhlasíme s tou částí projektu, která počítá s revitalizací řeky. To je krok správným směrem, nemůžeme ale souhlasit s tím, že třicetimetrová hráz v Heřminovech je v porovnání s původní velkou variantou přijatelný šetrný kompromis.