„Chceme, aby naše škola byla ke svým žákům přátelská a připravila jim dobré podmínky ke studiu, které respektují jejich individuální potřeby,“ řekla k projektu hlavní manažerka Zuzana Tomanová.

Unie projekt podpořila třemi miliony dvěma sty tisíci korunami. Za dotační peníze škola vytvořila dvacet výukových interaktivních materiálů pro žáky se specifickými poruchami učení a výukovými problémy pedagogy školy.

Také pedagogové se dočkali odborného vzdělání pro práci s žáky se specifickými poruchami učení, s výukovými problémy a pro sociálně znevýhodněné žáky. „Změna v pojetí výuky povede k rozvoji intelektových schopností znevýhodněných žáků, sníží jejich funkční negramotnost a posílí jejich odborné znalosti a dovednosti,“ informovala o dopadech projektu manažerka Alena Petrošová.

Dostali také notebooky

Třídy školy na Dukelské i Krnovské ulici vybavili čtyřiceti notebooky. Obě budovy školy mají díky projektu pokrytí wi-fi signálem internetu. Žáci si mohou ve škole nahrát učivo na přenosné flash paměti, které jim jsou zdarma zapůjčeny pro domácí přípravu do výuky. K dispozici jsou jim v obou budovách školy také multifunkční tiskárny s možností kopírování a to opět zdarma.

Projekt umožnil sedm adaptačních kurzů, během nichž se žáci prvních ročníků seznamovali mezi sebou, i se svými pedagogy.

„Díky projektu jsme mohli téměř 200 žáků vyslat na třídenní adaptační kurzy bez toho, aby museli zaplatit nějaké poplatky. Je to dobře hlavně vzhledem k množství žáků ze sociálně vyloučeného prostředí, kteří k nám do školy chodí,“ uvedla hlavní manažerka projektu Zuzana Tomanová.

Škola posílila o dalšího psychologa školní poradenské pracoviště. Pracuje osm hodin týdně, a během prvních měsíců své činnosti se věnoval zmapování situace v prvních ročnících, čímž navázal na předchozí průzkum situace ve škole, který proběhl už v minulém školním roce.