Jde o první takovou souhrnnou práci, která se podrobně zabývá literární historii okresu Bruntál. Na našich internetových stránkách publikujeme jen několik dílů, které v novinách otištěny nebyly. Autorem seriálu je doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, jenž se danému tématu věnuje již řadu let. Jeho záslužná práce o dějinách literatury v regionu by si sama zasloužila knižní vydání.

Regionální nakladatelství a vydavatelství I.

Nezanedbatelnou roli v rozvoji regionální (a vlastivědné) literatury sehrávají v tržním prostředí od roku 1990 privátní regionální a vlastivědná vydavatelství a nakladatelství, která vhodným způsobem suplují činnost institucí, jako jsou muzea a vědecké ústavy, jež se z různých důvodů nemohou podobnou činností zabývat.

(Například Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě se od 60. let specializoval na výzkum tzv. průmyslových oblastí a národnostní problematiky v Československu.) Kromě toho vydavatelství sehrávají vhodně zvoleným edičním programem nezanedbatelnou popularizační a osvětovou úlohu.

Důležitým faktorem ovlivňujícím čtenářskou reflexi vydávaných děl je nepochybně kvalita knižní kultury nakladatelství. Právě nakladatelé úhrnem své produkce vytvářejí a určují současnou kulturní atmosféru v České republice.

Donedávna nebylo možné hovořit o ediční činnosti v oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku, která by vycházela z potřeb regionu, významnější nakladatelství v Ostravě sotva mohla (sociální a kulturní) potřeby obyvatel těchto oblastí v potřebné šíři saturovat.

Dosud vznikla celá řada vydavatelství, ale jen některá se ujala úkolu sloužit regionu, nepojímanému jako uzavřená enkláva.

Jedním z právě takových výjimečných vydavatelství v okrese Bruntál se zaměřením na problematiku regionální historie, kultury a vlastivědy je nakladatelství a vydavatelství Moravská expedice se sídlem v Moravském Berouně. Vzniklo v roce 1991 a svou činnost zahájilo vydáváním časopisu Čas se záběrem na Moravskoberounsko a Nízký Jeseník.

Od 1. 2. 2004 do 21. 8. 2008 vydával internetový deník Podnikatelského informačního centra Bruntálska pod názvem Bruntálský kurýr. Moravská expedice je kmenovým nakladatelstvím a vydavatelstvím občanského sdružení Vlastenecký poutník.

Majitelem vydavatelství a zároveň hybným duchem řady vlastivědných akcí na Moravskoberounsku a v regionu Nízkého Jeseníku je Petr Andrle. Vydavatelství usiluje o uplatnění redaktorských, autorských a odborných schopností spolupracovníků z regionu, ale i odjinud, pokud mají k regionu vztah a regionální nebo vlastivědné problematice se věnují na potřebné odborné úrovni. Vydavatelství ctí zásadu, že i na periferii lze vytvářet specifické hodnoty

Od roku 2000 začala v Moravské expedici vycházet vlastivědná edice Do nitra Askiburgionu (termín Askiburgion byl převzat z Ptolemaiových map z 2. století našeho letopočtu a označuje zhruba, čili nepřesně, Nízký a Hrubý Jeseník).

Projekt byl zahájen v roce 2000, měl trvat šest let (ve skutečnosti trval v letech 2000–2005) a každý rok mělo vyjít šest publikací základní řady, dvě mimo edici a jedna knižní prémie zdarma. Poslední publikací měl být věcný a místopisný rejstřík.

Petr Andrle se v průvodním letáku edice domníval, že žádná oblast v České republice zatím nemá takto zpracovaný a připravený ediční záměr směřující k obnově kulturního dědictví a historické paměti občanů. Projekt zahrnuje dějiny oblasti zhruba odpovídající území okresů Olomouc, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Opava, Nový Jičín.

Edice je součástí rozsáhlého kulturního projektu Od Rakouska-Uherska k Evropské unii II., jehož organizátorem je občanské sdružení Vlastenecký poutník.

Jako pilotní publikaci z dějin regionu vydalo nakladatelství Moravská expedice ke konci roku 1997 vlastivědnou publikaci Hvězda pod Rosuticí. Název knihy je složen z erbovního symbolu a místního názvu. Hvězdu v erbu užívali Šternberkové, jejichž původ je spojen s obcí Divišovem, a Rosuticí nazývali naši předkové horu Slunečnou.

Titulem publikace byl vymezen její obsah, který mapuje kromě Berounska některé lokality podhůří Nízkého a Hrubého Jeseníku. Skutečností paralelního překladu všech příspěvků do němčiny se připomíná skutečnost existence neslovanského etnika na tomto teritoriu, završená ovšem historickými a národnostními kataklyzmaty.

Dvojjazyčnou podobou kniha nabývá na nadregionálním významu a ve své době přispěla k snahám našeho státu a jeho obyvatel o integraci do evropských struktur.

Edice nemá jednolitou koncepci, nedokázala se vyprofilovat tematicky a žánrově, nakonec ani geograficky (prostorový rozptyl je značný, od Kunína na Novojičínsku po Zábřežsko). Svazky jsou většinou pojmenovány tak, že titul málokdy odpovídá různorodému obsahu sborníku.

Kromě kulturních osobností v nich byli přiblíženi také významní vynálezci a podnikatelé v oblasti, pozornost byla věnována i dějinám dobývání drahých kovů, kamene jako suroviny, německým a českým názvům hor a vodních toků v Jeseníkách. Na své si přišli i milovníci tajuplných příběhů, neboť bylo pamatováno na knihu přinášející nová fakta a informace o čarodějnických procesech.

V Moravské expedici vyšlo také druhé vydání Encyklopedie Slezska (1. vyd. Ostrava 2000; 2. vyd. Moravský Beroun 2002) jako 19. a 20. svazek edice Do nitra Askiburgionu, doplněné oproti prvnímu mapovou přílohou.

V rámci edice jako Encyklopedie Nízkého Jeseníku vyšel Bruntálský slovník naučný I. (2004), jenž však obsahuje značné množství chyb. Zařazení do edice nesoucí název Nízký Jeseník je zavádějící, významná část Bruntálska patří do Hrubého Jeseníku.

Jako prémie pro odběratele edice Do nitra Askiburgionu vyšla v ediční péči autora této statě antologie poezie autorů z Jeseníků Země žulových křížů (2000), která se dočkala příznivého ohlasu v tisku.

Zásluhou Petra Andrleho a jeho spolupracovníků vznikla nová moravskoslezská nakladatelská entita, která napomáhala obnovit historickou paměť a kulturní kontinuitu v regionu. Nedostatky spatřujeme v její příliš roztříštěné koncepci.
Ediční řada nedošla svého konce, i když měla být uzavřena v roce 2005. Pokračování bylo plánováno od zimy 2008, avšak dosud k němu nedošlo.

Libor Martinek