Jde o první takovou souhrnnou práci, která se podrobně zabývá literární historii okresu Bruntál. Na našich internetových stránkách publikujeme jen několik dílů, které v novinách otištěny nebyly. Autorem seriálu je doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, jenž se danému tématu věnuje již řadu let. Jeho záslužná práce o dějinách literatury v regionu by si sama zasloužila knižní vydání.

Antologie nové regionální poezie

Po roce 1990 se ve větších městech v okrese Bruntál uskutečnila řada literárních soutěží, ale jenom z jedné z nich byl vydán sborník, který stojí za zmínku. Šlo o soutěž pod názvem inspirovaným sbírkou Viléma Závady (1905–1982) – „Živote, díky!" (Stejnojmenný sborník o dvaceti osmi stranách: Živote, díky! vyšel v Bruntále v r. 1996); proběhla ve třech věkových kategoriích v žánrových druzích prózy a poezie; zorganizovala ji Městská knihovna v Bruntále.

Po listopadu 1989 Okresní knihovna v Bruntále (později Městská knihovna v Bruntále), městské knihovny v Krnově a Rýmařově a Základní umělecká škola v Krnově více či méně pravidelně pořádají literární soutěže pro začínající autory. Výjimečně jsou tyto soutěže organizovány v okrese Bruntál jinými subjekty, jako tomu bylo v případě literární soutěže na téma „Život je sen…". (Pozn. č. 1.)

Zajímavým jevem bylo vydávání almanachů mladé poezie zásluhou někdejšího vedoucího Protidrogového centra Okresního úřadu v Bruntále Stanislava Tomana, v jehož redakční péči vyšly almanachy Zlámrkef (Bruntál, 1997) a Sedum nahých (Bruntál, 1998).

Almanach Zlámrkef zahrnuje básně zejména absolventů bruntálského gymnázia, kteří se představili ukázkami ze své dosavadní tvorby. Vydán byl v rozsahu 55 stran sešitového formátu a kromě obálky se „zlou mrkví" je bez ilustrací.

Podstatný je ovšem jeho obsah, když už v něm publikovali mladí a začínající autoři. Odpověď na otázku, zda se jedná o novou básnickou generaci s vyhraněným názorem na poezii, jsme již položili jinde (pozn. č. 2). Došli jsme k závěru, že almanach Zlámrkef není stmelen ničím, co by tvořilo společný názor jedné básnické generace, reprezentuje setkání věkově si sice blízkých, nicméně poetikou a myšlením různorodých tvůrčích individualit.

Almanach Zlámrkef spojuje s jeho následovníkem, almanachem Sedum nahých, pouze vydavatel a foneticky napsaný titul (gramaticky správně: „Sedm nahých"), nikoliv – jak bychom mohli očekávat – zastoupení těch samých autorů, rozšířených případně o pár nových jmen. Tak by bylo možné zjistit, zda v tvorbě přispěvatelů prvního almanachu došlo k nějakému vývoji z hlediska kvality tvorby.

Sedum nahých představil čtenářské obci zcela neznámá a dosud zjevně nikde nepublikující jména sedmi mladých autorů. Měli jsme tedy co činit s dvěma vyhraněnými básnickými uskupeními prezentujícími se prostřednictvím zmíněných publikací? Rozhodně nikoli, neboť z hlediska věku autorů jde o jednu generaci dospívající již po pádu totalitního režimu a z hlediska poetiky nenacházíme žádné shodné rysy.

Chybí zde taky nějaké zásadní programové prohlášení, jímž by se obě skupiny „almanachových" básníků od sebe vzájemně odlišovaly. Různosti v poetice jsme proto hledali u každého autora zvlášť. Ani básnický almanach Sedum nahých nepřinesl do kulturního prostoru regionu žádný výrazný a již hotový básnický talent generace narozené v období od konce šedesátých až do poloviny sedmdesátých let minulého století, spíše byl výzvou ke sledování vývoje alespoň dvou, snad tří autorů.

Jinak jej můžeme číst i jako svého druhu sociologickou sondu do kulturních preferencí, zájmů a stěžejních existenciálních situací mladých lidí s vyššími intelektuálními ambicemi na Bruntálsku.

Poznámky:
1. Literární soutěž „Život je sen…" vyhlásila Literární skupina Naily ve spolupráci s Městským divadlem Bruntál v březnu 2005. Soutěž byla inspirována mottem z Pedra Calderona de la Barky: „Co je život? Hrozně vratký stín, dech dechu jinovatky. Vše velké je malé jen. Dnes už vím: život je sen! I ty sny jsou z jeho látky."

Soutěžilo se v žánrech poezie, drama (divadelní i filmový scénář), próza (povídka, novela), publicistika (fejeton, umělecká reportáž). Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci oslav dne města Bruntálu v pátek 17. 6. 2005. V kategorii próza zvítězil Zdenek Zlámal z Bruntálu s povídkou Kdyby kilo tvarohu, první místo v kategorii poezie získala Michaela Holvová z Karlovic.

Ukázky vítězných prací byly otištěny v červenci 2005 v listě ČAS: Zdenek Zlámal, Kdyby kilo tvarohu, ČAS, 2005, roč. 14, č. 2–3, s. 2; Michaela Holvová, Život je sen, tamtéž. V porotě zasedali Petr Andrle, Libor Martinek, Alena Pajkošová, Stanislav Toman, za Naily Jarka Kafková a Martin Marek.

2. Libor Martinek, Mladá literatura v okresu Bruntál před rokem 1990 a v letech následujících. In: Deset let poté. Česká a slovenská literatura po roce 1989. Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy 13. – 14. 9. 2000. Praha – Opava: ÚČL AV ČR, Slezská univerzita, Slezské zemské muzeum, s. 99–114.

Libor Martinek