Více než osm set dětí, mládeže, dospělých i seniorů najednou se bude mít šanci od příštího roku učit, bavit se a vzdělávat ve zmodernizované historické budovy Petrinu. Má to jedno ale: jen tehdy, pokud získá město dotace na rekonstrukci pozvolna chátrající památky. V budově Petrinu se do budoucna počítá s mateřskou, základní i vysokou školou, ale i se střediskem volného času, knihovnou i muzeem. Budova tak bude sloužit lidem v každém věku.

Poprvé v historii bude Petrin bezbariérový a umožní přístup pro maminky s kočárky a invalidy. V budově vzniknou také moderní prosklené prostory, a výtah. „Při příležitosti plánované rekonstrukce bylo zcela zřetelné, že pouhé využití objektu jako jednoúčelového místa s jednoúčelovým provozem není něčím, co by bylo dlouhodobým bezpečným bodem pro jeho stabilitu. Petrin potřebuje toho života více,“ řekl bruntálský architekt Radim Lýsek, kterého ke spolupráci na plánech budoucí podoby vyzval kolega architekt Milan Dvořák ze společnosti ATELIER DHP.

Bruntálští architekti Radim Lýsek (vlevo) a Milan Dvořák.

Bruntálští architekti Radim Lýsek (vlevo) a Milan Dvořák věnovali důmyslným propojením různorodých aktivit v budově Petrinu nejednu společnou hodinu. foto: Deník/Karel Janeček

Bruntálští architekti plány Petrinu důkladně prozkoumali, a tvrdí, že pro každý jeho prostor mají to nejlepší budoucí využití. „Postupně si na změnu začali zvykat a těšit i subjekty, které byly ze začátku spíše odmítavé,“ uvedl architekt Milan Dvořák.

Jeho slova potvrdila třeba ředitelka Střediska volného času Jana Franková, kterou o výhodách projektu architekti brzy přesvědčili. Promyšleně rozvržené interiéry Petrinu počítají se zachováním mobiliáře z období stavby Petrinu. „Koncentrovat historického ducha se podařilo hned při vstupu do objektu, v muzeu, které bude jako prosklené míjet každý, kdo do budovy přijde,“ popisoval jeden detail architekt Radim Lýsek.

Hlavní devízou Petrinu je, že se do něj podařilo architektům zkoncentrovat aktivity pro obyvatele nejrůznějšího věku, od dětí přes dospělé až po seniory. Dosud Petrin sloužil jen jako škola, a jeho nevyužitých, jedinečných prostor byla škoda.

„Naším cílem bylo koncept vhodně propojit a zkombinovat, to byl první krok. Tím druhým je vybojovat to nejdůležitější: srdce lidí. Přesvědčit je, že celý projekt má smysl a že se máme o modernizaci Petrinu snažit, jelikož z jeho účelnosti budeme mít prospěch všichni. Snažíme se objekt celým jeho vnitřním „životem“ dovést do jednadvacátého století,“ doplnil architekt Radim Lýsek.

Aktuální situace modernizace Petrinu

„Projektová příprava je dokončena a v současné době je podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu, z něhož má být hrazena většina nákladů na jeho uskutečnění. Pokud se podaří dotaci získat a dotáhnout projekt do úspěšného konce, bude to pro Bruntál a jeho obyvatele znamenat opravdu mimořádné zkvalitnění zázemí pro vzdělávání a trávení volného času.

Zda bude žádost města úspěšná, bychom se měli dozvědět letos. A pokud přijde pozitivní zpráva, měly by být práce ukončeny v roce 2014. Projektované náklady představují částku zhruba padesáti milionů korun.“

mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek

Radim Lýsek: Objekty jsou jen tak dobré, jako život a náplň v nich

Projekt rekonstrukce historické budovy Petrina sleduje dlouhodobě také komise rady města pro výstavbu, životní prostředí a regeneraci památkové zóny bruntálské radnice.

Ideový záměr pro využití velkých prostor musí respektovat Petrin jako kulturní památku, proto se v komisi tímto tématem detailně zabývali. I když na Petrinu fungují základní škola a městské osmileté gymnázium i pobočka ostravské Vysoké školy podnikání, není využití jeho prostor optimální. Proto i komise rady města dospěla k názoru, že je nutné obohatit vnitřní život objektu o další aktivity. Tyto aktivity by měly podle architekta Radima Lýska splňovat velmi důležitý synergický efekt.

Mohl byste našim čtenářům osvětlit, co to je takový synergický efekt?

Znamená znásobení pozitivního efektu prostorovým propojením vzdělávání (nejen) dětí s aktivitami volnočasovými a tím další rozšiřování využití objektu nejen z hlediska časového, ale i podle věkové struktury. Objekt by měl nově sloužit studujícím, ale i předškolním dětem, dospělým či seniorům. Prakticky by to znamenalo, že na Petrin začne chodit do školky předškolák, poté přejde na základní a posléze střední školu a ve stejné budově může vystudovat i školu vysokou. A současně se věnovat i svým zájmům a aktivnímu odpočinku. Proto s kolegou architektem Milanem Dvořákem ze společnosti Atelier DHP, považujeme za velice přínosný i požadavek na umístění městské knihovny, střediska volného času a muzea budova se stane multifunkční.

Z jakých pravidel vycházela koncepce na modernizaci Petrinu?

Stále zdůrazňuji, že žádnou stavbu nesmíme vnímat jako statickou hromadu cihel, ale jako prostor k žití a využití, místo, které se upravuje tak, jak je právě potřeba, jak je to aktuální. Právě k tomu má Petrin obrovský potenciál. Proto v něj tak věříme. Proto jsme se tak moc snažili, aby byla rekonstrukce promyšlena do detailu z hlediska provázaností funkčních ploch, a nebyla jen pouhým přemisťováním příček, vytržením starých prahů a zazděním nových kabelů do zdi. Jde nám o koncepční náboj.

Na co všechno se mohou lidé na Petrinu do budoucna těšit?

Pokud se městu podaří zajistit potřebné finance na modernizaci budovy, jde nám o zajištění prostorů pro všechny věkové generace. Velmi důležitou součástí projektu modernizace je technická sanace kompletní výměna veškerých rozvodů , a vestavba unikátní sítě datových komunikací. Přibude výtah a dynamický informační systém. Nevyhnutelné je také zajištění mikroklimatu a úspory energie vzduchotechnikou, kterou se nám podařilo umístit díky výjimečné vstřícnosti památkářů. V budově se vaří stovky porcí jídla, což znamená značné množství horké vody a teplých olejů, které se vypařují a nemají kam uniknout. Páry a voda poškozují zdi. Běžte se dnes podívat na Petrin (nejen) ze dvora.

Co kde na Petrinu bude?

Knihovna, čítající osmdesát tisíc svazků, bude v přízemí pod jídelnou a kuchyní, kde byly dříve prádelna a pekárna. Mateřská škola, umístěná rovněž v přízemí, bude využívat herní prvky na zahradě. V prvním patře bude středisko volného času (s chovatelskou stanicí v suterénu) a stávající kuchyň s jídelnou. Škola s družinou bude ve druhém a třetím patře. Nejdůležitější (a nejtěžší) bylo jednotlivé provozy umístit do stávající budovy tak, aby na sebe navazovaly. Je obtížné v krátkosti popsat všechny souvislosti.

Co dalšího by mohlo být v budoucnu ještě doplněno?

Už stávající projekční řešení připravuje podmínky k překrytí atria prosklenou střechou. Kdyby se nám v budoucím programu modernizace podařilo přestřešit atrium skleněnou konstrukcí někde na úrovni třetího poschodí vznikne naprosto unikátní prostor. Chodby s otevřenými okny by se s atriem „prolévaly“. Atrium by se stalo naprosto fascinujícím prostorem s možností celoročního využití. Dnes to není atrium, ale jen pouhý dvůr. A objekty jsou jen tak dobré jako život a náplň v nich.