Přezkoumání hospodaření spočívalo v ověření údajů o příjmech a výdajích, přezkoumání peněžních operací, využití finančních fondů, sdružených prostředků, i nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskou činností. Předmětem zkoumání bylo také nakládání s majetkem ve vlastnictví města, a ověřováno bylo rovněž bylo dodržování povinností stanovených zákonem. „Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíl pohledávek na rozpočtu Krnova je 14,6 procent, podíl závazků činí 18,3 procenta. Z celkového majetku města činí podíl zastaveného majetku 20,6 procent,“ napsal do závěrečného hodnocení Ondřej Pomněn, auditor společnosti Danepo. Určité výhrady a doporučení na zlepšení měl auditor pouze v případě zadávání veřejné zakázky na významnou investiční akci – výstavbu splaškové kanalizace Krnov Kostelec. Výběrové řízení na tuto velkou zakázku spolufinancovanou z prostředků EU bylo provedeno externí firmou. „Podle našeho názoru, jakkoliv jsme neshledali v postupu výběrového řízení rozpor se zákonem o veřejných zakázkách, domníváme se, že zvolená varianta užšího zadávacího řízení s omezením počtu zájemců na pět, nebyla optimální. O výběru zájemců do druhé fáze užšího řízení bylo rozhodnuto losováním z celkového počtu osmnácti zájemců. Podle našeho názoru nelze vyloučit riziko, že k podání nabídky nebyli vyzváni nejvýhodnější zájemci,“ uvádí auditor ve své zprávě, která je v plném znění na internetových stránkách města. „Potěšilo nás, že hospodaření Krnova bylo podle auditora bez závad. Nejspíš je to dáno i tím, že s touto firmou spolupracujeme průběžně, a například nás předem varuje před operacemi, které by bylo možné později označit za závadné,“ dodala starostka Renata Ramazanová.