Zařízení s menším výkonem jsou instalována na přivaděčích pitné vody s vhodnými parametry. Vyrobená elektrická energie je primárně spotřebovávána přímo v místě výroby, přebytky jsou dodávány do sítě.

„V loňském roce jsme v našich malých vodních elektrárnách vyrobili 4 GWh elektřiny. Meziročně je to o něco méně, a to z toho důvodu, že jsme v průběhu komplexní modernizace největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí demontovali původní elektrárnu a nahradili ji novým, výkonnějším a efektivnějším zařízením. To je od listopadu v plném provozu a vyrábí elektřinu ze surové vody, která k nám přitéká z údolní nádrže Šance,“ uvedl Marek Síbrt, mluvčí SmVaK.

Tři malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty), čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Elektrickou energii z bioplynu vyrábí spolu s teplem také jedenáct kogeneračních jednotek v areálech osmi největších čistíren odpadních vod.

„První malou vodní elektrárnu jsme instalovali u přítoku surové vody z Šancí do úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí v roce 1993. A právě zde jsme spustili nové zařízení v polovině listopadu roku 2019, když jsme nahradili to, které po více než pětadvaceti letech spolehlivého provozu dosloužilo, efektivnějším a výkonnějším typem. Původní malá vodní elektrárna s dvěma turbínami s generátory o výkonu 200 kW byla nahrazena za jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 463 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Malá vodní elektrárna v areálu úpravny vody Vyšní Lhoty vyprodukovala dokonce o téměř dva a čtvrt násobek celkové výroby více v porovnání se spotřebou provozu. U vodojemů objem vyrobené elektřiny dokonce několikanásobně převyšuje jejich energetické nároky. Například elektrárna u vodojemu ve Frýdku vyrobila dvaadvacetkrát více elektrické energie, než provoz spotřeboval.

„Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na životní prostředí, především ovzduší z hlediska vypouštěných emisí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusíme elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme k další distribuci,“ říká Anatol Pšenička, ředitel SmVaK Ostrava.