Máte pro své odběratele pro letošek opravdu dobré zprávy?

Podařilo se pro odběratele tepla a teplé užitkové vody z našich tepelných zdrojů plánovaně udržet cenu tepla a dokonce ji meziročně snížit. I když byl pro nás loňský rok teplotně nevýhodný, naše společnost dodržela roční plánovou cenu tepla do vytápěného objektu včetně daně z přidané hodnoty ve výši 548,79 korun za gigajoul.

Znamená to, že odběratelé nemusí šetřit na doplatky?

Poněvadž loňské teploty zejména v lednu, březnu a i ve druhé polovině roku vysoce překračovaly obvyklé hodnoty, znamená to, že při vyúčtování roku 2011 může drtivá většina našich odběratelů očekávat vratku svých již dříve zaplacených měsíčních záloh, která bude provedena do konce letošního února, v celkovém objemu řádově kolem dvaceti milionů korun.

Co rozhoduje o konečné ceně tepla, to, jak je drahé uhlí nebo plyn?

Většina z našich odběratelů denně slyší, jak je na tom evropská, tím pádem i česká ekonomika špatně a jaký pochmurný vývoj je před námi. Ano, ceny našich rozhodujících nákladů, ceny energií (u nás uhlí, elektrické energie a plynu) skutečně meziročně značně rostou. Následně budou i dále negativně ovlivňovat ceny našeho tepla. Naší společnosti se ale pro rok 2011, a i dále pro rok 2012, podařilo nasmlouvat takové ceny, že v roce 2011 a i v roce 2012 tyto ceny nemůžou zásadním způsobem ovlivnit ceny našich výkonů.

Vydrží tato situace i nadále?

Až do roku 2014 máme uzavřenu dlouhodobou smlouvu na dodávku našeho rozhodujícího druhu paliva na zdroji centrálního vytápění Dolní, kde se tedy cena hnědého hruboprachu dnes pohybuje hluboko pod dnešní tržní cenou. Společnosti se pro rok 2012 podařilo nasmlouvat cenu plynu tak, že dnešní zdražování ceny plynu se našeho hospodaření vůbec nedotklo. V letošním roce 2012 budeme vypisovat výběrové řízení na další dodávky plynu, takže dnes je předčasné odhadovat jeho další vývoj.

Jak se situací hýbe výše daně z přidané hodnoty?

Je dalším významným zásahem do ceny tepla pro naše koncové odběratele. Většina výrobců a dodavatelů tepla nemůže svým zákazníkům tuto změnu nijak eliminovat, protože všechny příjmy z DPH je nucena odvádět do státního rozpočtu. A odvádět je bude i naše společnost.

Přesto právě v posledních dnech loňského roku představenstvo společnosti rozhodlo, že pro rok 2012 bude stanovena plánová cena tepla do objektu včetně nové sazby daně ve výši 532,38 korun za gigajoul a tím se dostáváme na cenu, která je téměř o 28 korun za gigajoul nižší než celorepublikový průměr, který byl pro rok 2012 deklarován ve výši 560 Kč za gigajoul. Informace o cenách tepla si každý může vyhledat na internetu.

Co za snížením ceny pro odběratele vězí?

Mimo výše uvedené vlivy dlouhodobých smluv uzavřených na naše nákupy uhlí, plynu a elektrické energie se na této skutečnosti podílejí ještě další vlivy. Ukončení splátek naší důležité investice rozvodů centrálního zdroje tepla, která byla do konce loňského roku úspěšně splacena, a dále úspěšné propojení naší rozhodující uhelné kotelny centrálního vytápění Dolní s plynovými kotelnami Květná 2 a Květná 3, dále úspěšná rekonstrukce plynového zdroje Smetanova ulice v minulých letech. Vliv na cenu tepla má i celková ekonomická kondice společnosti, která se v posledních letech výrazným způsobem zlepšila a tím umožnila realizaci investic ve společnosti prakticky bez účasti cizích finančních zdrojů.

Informace o tomto si může každý dohledat na internetu na stránkách společnosti, kde najde kromě jiných informací i podrobné výroční zprávy společnosti, tuším od roku 2001.

V neposlední řadě měla na cenu tepla vliv i snaha společnosti nahradit výpadky výroby tepla díky teplejšího počasí v minulých letech a zateplováním domů, získáváním nových zákazníků.

Nemohu v této souvislosti se i nezmínit o solidní práci zaměstnanců společnosti především ve vztahu k počtu havárií a nežádoucích příhod, které mají přímý negativní dopad na výsledek hospodaření společnosti a kterých bylo v posledních dvou letech minimum.

Naše společnost tedy mohla od loňského 15. dubna téměř až do konce října úspěšně využívat kapacitu dnes levnější uhelné kotelny na úkor zastavení provozu plynových kotelen na Květné ulici. Jak vyplývá z charakteru, tyto úspory jsou dlouhodobé a trvalé. Jen tak tedy můžeme v době, kdy většina tepláren je nucena svoje ceny, zejména z plynových zdrojů zvyšovat, naši cenu tepla meziročně snížit o téměř o sedm procent.