Požadavek na hloubkové posouzení plánů Správy železnic vznesly především obce, které na trati neleží, například Hnojník nebo Střítež. Leží ale na alternativní trati (322) Frýdek-Místek – Český Těšín a obávají se vlivu odklonění dopravy během stavby na tuto trať. U ní leží mimo jiné automobilka v Nošovicích.

Vedle obav z odklonění nákladních vlaků mají obavy i z náhradní autobusové dopravy. Správa železnic se tak v dokumentaci bude muset s jejich námitkami vypořádat. Naopak například krajská hygienická stanice velké posouzení nežádala, stejně tak město Ostrava.

Nejen elektrifikace, ale i zdvoukolejnění

Vedle elektrifikace patnáctikilometrové trati má dojít především ke zdvoukolejnění úseku Vratimov – Frýdek-Místek, kde je dnes jedna kolej. Proběhne také celková rekonstrukce kolejového svršku a spodku, přestavba nástupišť ve Vratimově, Paskově, Lískovci u Frýdku-Místku a Frýdku-Místku.

Zmizí některé železniční přejezdy a budou nahrazeny podjezdy. Součásti stavby bude i nová trakční napájecí stanice v Lískovci u Frýdku-Místku. Maximální traťová rychlost, která je dnes 80 km/h, by měla být nově až 120 km/h.

Ilustrační foto.
Řidiči Arriva Autobusy vyhlásili v Moravskoslezském kraji stávkovou pohotovost

Úsek Kunčice – Frýdek-Místek je ale jen první etapou celého plánu Správy železnic s tratí 323. V letech 2027 až 2030 má proběhnout revitalizace a elektrifikace i navazujících úseků Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice. Zde Správa železnic mluví o zvýšení rychlosti až na 160 km/h.

Výběr z připomínek

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ve svém vyjádření konstatuje, že oznámení záměru dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv na zdraví lidí a životní prostředí a nepožaduje posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Veřejnost – obec Hnojník – ve svém vyjádření požaduje, aby byl záměr posouzen v celém procesu EIA, neboť dochází k zásahu do mnoha oblastí životního prostředí a veřejného zdraví a je potřeba jednotlivé dopady posoudit, případně posoudit důsledněji, prověřit variantní řešení a stanovit podmínky pro realizaci, které by mohly být dále připomínkovány.

Dvoupodlažní push-pull vlaková souprava 13EV na zkušebním železničním okruhu u Velimi.
Nestandardní chování. ČD vyřadily z provozu nové push-pully na trase do Beskyd

Dle názoru obce Hnojník nebyly obeslány všechny dotčené územní samosprávné celky, kterých se realizace záměru zásadně dotkne, což jsou obce, přes jejichž území má být vedená po dobu stavby nákladní vlaková doprava a osobní vlaková doprava má být nahrazena dopravou autobusovou. Jedná se i o obec Hnojník. Dále je v oznámení uvedeno: zahájení stavby 1. 9. 2023, ukončení stavby 12. 12. 2026, doba výstavby 1199 dní.

Z oznámení vyplývá, že pro tak dlouhou dobu nebyly posouzeny dopady na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel v důsledku převedení nákladní vlakové dopravy na trať č. 322, úsek Dobrá – Český Těšín.

Veřejnost – obec Střítež – ve svém vyjádření uvádí, že žádá o zahrnutí mezi obce dotčené záměrem. Hluková zátěž v obci již nyní překračuje povolené limity a předmětnou stavbou dojde zejména k významnému navýšení hluku, vibrací a komplikacím souvisejících s náhradní autobusovou dopravou, když bude zrušena i osobní vlaková doprava.

Domníváme se, že tato trať bude v důsledku extrémní vlakové nákladní dopravy silně poškozena. Žádá tedy, aby investor v dostatečném předstihu před realizací stavby řešil i dopady na trati Český Těšín – Frýdek-Místek v souvislosti s hlukem, vibracemi a náhradní autobusovou dopravou. Vyjádření bylo doručeno po termínu, krajský úřad k němu tedy, nepřihlíží. Nicméně pro úplnost a pro potřeby oznamovatele jej zde uvádí.

Železniční trať z Ostravy do Frýdku-Místku. Ilustrační foto.
Příprava elektrifikace tratě do Frýdku začala. Rychlost se zvýší až na 120 km/h

Dotčená veřejnost – Občanské sdružení Střítež za zdravé životní prostředí z.s. – ve svém vyjádření požaduje, aby byl záměr projednaný v celém procesu EIA, neboť dochází k zásahu do mnoha oblastí životního prostředí a veřejného zdraví chráněného zákony a je potřeba jednotlivé dopady posoudit, případně posoudit důsledněji, prověřit variantní řešení a stanovit podmínky pro realizaci, které by mohly být dále připomínkovány.

Dále jsou uvedeny připomínky, které se týkají rozšíření počtu obeslaných dotčených územních samosprávných celků, posouzení dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví po celou dobu výstavby, migrační trasy zvěře, nesouladů v oznámení, vlivů na trať č. 322, chybějícího variantního řešení spojky tratí č. 322 a 323 ve Frýdku-Místku, variantního řešení přeložky vodních toků, vymezení plochy pro nové lesní pozemky, místo trvalých záborů lesních pozemků o ploše 10 788 m2, variantního řešení u dočasných záborů lesních pozemků o ploše 6 682 m2.

Dále dotčená veřejnost požaduje popis druhů stromů určených ke kácení, ponechání vysoce odolných stromů a stanovení podmínek náhradní výsadby a doplnit návrh opatření pro zmírnění dopadů stavby formulovaných v podmínkách.