My, níže podepsaní občané města Bruntálu, prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Bruntálu revokovali své usnesení č. 7/35/7/2008 a znovu projednali problematiku rekonstrukce a údržby sportovního areálu a využití stávajících pozemků a objektů v části města mezi ulicemi Rýmařovská a Staroměstská (nynější prostory areálu fotbalového hřiště a zimního stadionu). Vyslovujeme zásadní nesouhlas s dalším nesmyslným vyhlášením záměru na využití stávajících pozemků a budov ve výše uvedené části města Bruntálu, stejně jako nesmyslné budování dalšího obchodního centra, jak je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto materiálu.

Rada města Bruntálu se nechala zlákat dosud neurčitým slibem zájemců – developerů, k vybudování obchodního centra ve stávající části fotbalového hřiště, tribun, prostorem mezi hřištěm a restaurací, a samotnou restaurací. Jako protihodnotu pak učinili nabídku vybudování nového sportovního areálu v prostorách za stávajícím hřištěm. Jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o závažný krok, který se neměl činit bez řádné a podrobné informace občanům města, s poskytnutím možnosti se k takovému kroku o vyhlášení záměru vyjádřit.

Jestliže je vyhlášen záměr u tak závažné věci bez předchozí diskuse mezi občany, a dle jeho vyhlášení bude učiněno po jednom měsíci rozhodnutí, budou značně omezena práva občanů, neboť pozdější kroky na revokaci takto podloženého rozhodnutí, jsou velice obtížné. Jsme přesvědčeni o tom, že dosavadní rozhodnutí Rady města Bruntálu, a následně i většiny zastupitelů města Bruntál, je proti zájmům občanů tohoto města, sportovců a podnikatelů. Navíc nerespektuje historický význam stávajícího sportovního zařízení, ani to, co je hlavní, tedy návrhy stávajícího nájemce FC Slavoj Bruntál a další tělovýchovné organizace TJ Olympia Bruntál, jak byly předkládány na jednání zastupitelů s FC Slavoj Bruntál dne 24. ledna 2008 a následně pak na samotném jednání Zastupitelstva města Bruntál dne 11. března 2008.

Touto peticí proto dáváme jasně najevo svůj odmítavý postoj k záměrům Rady města Bruntálu a následně i většiny členů zastupitelstva města Bruntálu. Nesouhlasíme s tím, že nebyli osloveni občané města, a nebyla jim dána možnost se vyjádřit k této problematice. Rezolutně protestujeme proti záměru vybudovat na stávajícím fotbalovém hřišti obchodní centrum.

Očekáváme, že tato petice přispěje k tomu, aby Rada města Bruntálu a členové zastupitelstva města Bruntálu změnili dosavadní rozhodnutí a od svého záměru vybudovat na tomto území jiný areál než je sportoviště upustili a přijaté usnesení revokovali. Za revokaci usnesení proto předem všem zastupitelům děkujeme.

Za petiční výbor: Vladimír Jedlička, Jan Urban, Ing. Jiří Marada, JUDr. Karel Svoboda, Pavel Bačgoň

Stanovisko Rady města Bruntálu k připravované petici

Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 11. března 2008 vyhlásilo záměr využití území, včetně podmiňujících požadavků, v lokalitě mezi ulicemi Staroměstská a U Stadionu (areál fotbalového stadionu), nikoliv na využití území k vybudování obchodního centra, jak je uvedeno v názvu petice. Z usnesení jasně vyplývá, že nejde o záměr pronájmu nebo prodeje území, ale o odpovědnou snahu zjistit všechny možnosti využití území, aby byl další rozvoj lokality ku prospěchu města a všech skupin občanů. Zjištěné možnosti poslouží k následné široké diskusi.

Rada města nepovažuje záměr využití území za nesmyslný, ale naopak za snahu vyvolat veřejnou diskusi a za jediný efektivní způsob zjištění možností území s předpokladem podnícení konkurence mezi subjekty a tudíž obdržení nejvýhodnějších návrhů nejen z hlediska ekonomického, ale hlavně také s ohledem na zkvalitnění sportovního zázemí. Veřejnost byla o vyhlášení záměru informována na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 11. března 2008, dále prostřednictvím listu Náš domov (č. 5 z 26. března 2008, str. 1), Bruntálského a krnovského DENÍKU (č. 71 z úterý 25. března, str. 3), internetových stránek města apod.

Další informace i veřejná diskuse budou následovat také po zjištění reálných možností využití území. Vyhlášení záměru využití území nezavazuje k realizaci žádného předloženého návrhu, tedy ani k budování dalšího obchodního centra. Nejedná se o nezvratný krok. Zájemci o využití území mohou do konce dubna předložit své návrhy a následně může být vedena teoreticky jakkoliv dlouhá diskuse nad předloženými návrhy - nikoliv pouze po dobu jednoho měsíce, jak uvádí petiční výbor. Rada města nesouhlasí s tvrzením, že vyhlášení záměru využití území je proti zájmům občanů tohoto města, sportovců a podnikatelů.

Naopak, snaha zjistit všechny možnosti využití území je odpovědnou snahou hájit zájmy tohoto města a jeho občanů, snahou najít řešení pro území, kde je nezbytně nutné zachovat a zkvalitnit sportovní a společenské zázemí a kde je zároveň možná investice finančních prostředků, včetně investice do sportovního zázemí. Je to příležitost, jak využít soukromé zdroje investorů pro potřeby města. Lokalita v širším kontextu totiž nabízí investorům více příležitostí k investování, než jen v areálu, který je v majetku města. Neoddělitelnou součástí vyhlášení záměru využití území je jasná podmínka zachování sportovní vybavenosti v rámci území, a to včetně fotbalového hřiště.

Není tedy pravdou, že usnesení zastupitelstva nerespektuje historický význam stávajícího sportovního zařízení. Není také možné konstatovat, že záměr nerespektuje návrhy FC Slavoj Bruntál a TJ Olympia Bruntál, když podle uvedeného vyhlášeného záměru zatím žádné návrhy předloženy nebyly. Vyhlášení záměru využití území je vyjádřením vůle většiny zastupitelů a vytváří prostor pro diskusi nad využitím území nejen mezi zastupiteli, ale i mezi občany města. Revokace usnesení by naopak znamenala konec diskuse, po které petiční výbor volá.

Rada města Bruntálu