Přítomnost bobrů v našem regionu dosud prozrazovaly jen ohlodané stromy. Říčka Lužná u Slezských Rudoltic je první lokalita v okrese Bruntál, kde si bobři postavili hráz, aby zvýšili hladinu a vytvořili drobné zátopové území.

„Lokalita u Slezských Rudoltic je pro správce toku novum. Bude na posouzení příslušného orgánu ochrany přírody a vodoprávních orgánů, jak s tímto případem naloží,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že správce toku má povinnost požádat o zásah do životního prostředí zvláště chráněného živočicha a o odstranění překážky v korytě, pokud dojde ke vzdouvání vody a tvorbě zátopové plochy tak jako v Lužné.

Povolení či zamítnutí zásahu do bobří hráze je v kompetenci krajského úřadu. Povodí Odry zatím ještě nepožádalo o výjimku, která umožňuje zasahovat do hrází zvláště chráněného živočicha bobra evropského.

„Před podáním žádosti o výjimku bude provedeno místní šetření,“ dodala Vlčková.

Minulý týden do Slezských Rudoltic dorazily zooložky Ivona Kneblová a Dagmar Metyšová z Agentury ochrany přírody a krajiny AOPK, podle kterých si bobři vybrali pro stavbu hráze přímo ideální místo.

„Říčka Lužná, tak jak jsme to viděli přímo v terénu, je neupravený vodní tok. To znamená zcela přirozený bez nějakých vodohospodářských staveb, takže tady to bereme jako ideální místo pro bobra v rámci celého Moravskoslezského kraje. Posuzuje se to případ od případu. Tady to vypadá tak, že převáží zájmy ochrany přírody,“ shrnula poznatky ze Slezských Rudoltic vedoucí oddělení zoologie AOPK Ivona Kneblová pro Českou televizi.


Šárka Vlčková upozornila, že Povodí Odry není organizací, která systematicky monitoruje výskyt bobra. „Garantem jsou orgány ochrany přírody, respektive Ministerstvo životního prostředí a AOPK. Z naší praxe vnímáme postupnou migraci bobrů proti proudu. V poslední době nám hojně mýtí břehové porosty na Ostravici ve Frýdlantu nad Ostravicí,“ uvedla Vlčková.

První poznatky o výskytu bobra na Osoblažsku má Povodí Odry od roku 2012. Konkrétně u osoblažského koupaliště a u Dívčího Hradu, takže další projevy bobrů na Osoblažsku nejsou pro vodohospodáře nic překvapivého. Stromy ohlodané bobry se dlouhodobě objevují i v řece Opavě pod Krnovem.

„Zde se jedná nejspíše o migrující jedince, kteří si hledají teritorium. Bobři zde „hospodaří“ v břehových porostech. Ojediněle musely být odstraňovány kmeny stromů a keřů jako překážka plynulého odtoku z průtočného profilu. Co se týká Osoblažska, pak prvotní známky výskytu migrujících jedinců byly zaznamenány na toku Prudník, kde dorazili bobři z Polska. Na řece Osoblaze byly známky bobrů pozorovány na Bohušovsku, ale jejich činnost byla lokálně a časově omezená a často pouze sezonní. Případ na drobném vodním toku Lužná pod Slezskými Rudolticemi je ve svých projevech hráze a hrady výjimečná. Zdá se, že se jedná nejspíš o stabilní výskyt,“ uzavřela mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.