Středověká a raně novověká historie Krnova je takto komplexně zpracovaná vůbec poprvé. Důležitá role ve vyprávění dějin Krnova připadla vedle historického bádání také archeologickým pramenům, které velmi barvitě přibližují život a fungování městského organismu.

Výzkumy posledních let přinesly zcela nové poznatky o středověké podobě a stavebním vývoji krnovských sakrálních objektů. Archeologické odkryvy umožnily také vhled do řady dalších témat, jakými jsou například vývoj městského opevnění, proměny veřejných prostranství a komunikací, podoba městského domu a jeho zázemí.

Autoři publikace interpretují tyto nálezy v širších souvislostech a zajímavým způsobem přibližují čtenáři každodennost Krnovanů ve středověku a raném novověku.

„Jsme rádi, že se podařilo veřejnosti zpřístupnit také výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v areálu farního kostela sv. Martina a poprvé je také v ucelené podobě zájemcům o historii města předkládán nástin jeho dějin," uvedl Michal Zezula, který je jedním z editorů knihy.

Nedílnou součástí publikace je katalog, v něm jsou představeny artefakty, architektonické články a také militaria ze sbírek Městského muzea Krnov. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny obrazovými přílohami, které propojují výpověď archeologie s ikonografickými prameny, historickými plány a fotografiemi.

Veřejnost si bude moci prohlédnout veškeré nálezy během letních měsíců na výstavě připravované ve spolupráci Národního památkového ústavu, občanského sdružení Krnovská synagoga a Městského muzea v Krnově. Vydání knihy podpořilo město Krnov.

Publikaci lze zakoupit za cenu 495 korun.