Proč předseda spolu s místopředsedou přihlásil do soutěže A třídy B mužstvo, přestože věděli, že na to Slavoj nemá dostatečný počet hráčů?

Výkonné výbory FC Slavoj Bruntál a SK Staré Město na základě získaných mandátů členů provedly sloučení oddílů. Podmínkou sloučení bylo přihlásit všechna družstva obou oddílů do dalších soutěží, a tedy i přihlásit obě družstva mužů. Navíc hráčů bylo v době rozhodování pro obě družstva dostatek.

Zaplatí MSKFS pokutu 30 000 Kč za odstoupení ze soutěže Slavoj nebo ten, kdo to zavinil?

Pokutu samozřejmě zaplatí sdružení. Kdo to zavil je otázka? Výkonný výbor protože provedl sloučení? Sportovní manažer, protože nezajistil dostatek hráčů? A měl na nové hráče klub finanční zdroje? Trenér Jedlička, protože nebyl pro řadu předpokládaných hráčů z předchozích dvou družstev jako trenér přijatelný a odmítli s ním hrát? Další otázkou je, kolik musí klub vynaložit finančních prostředků, aby postoupil z 1A. třídy do krajského přeboru. Předpokládám, že s nejistým výsledkem vynaloží nesrovnatelně více. Navíc odhlášením ze soutěže jsme rázem snížili předpokládané výdaje na jedno družstvo mužů v 1.A třídě, které činí minimálně 250 000 korun, a které by se na nás nyní nekompromisně valily. Jak je zřejmé, jedná se o souběh různých aspektů, o kterých autoři dopisu zcela jistě dobře ví. Důležité pro autory je ale fakt, že tato otázka vypálená do veřejnosti, která není seznámena se všemi okolnostmi rozhodování, má přesně ten účinek, který byl potřeba.

Jak bude řešena současná nepříznivá finanční situace oddílu, kdy není na zaplacení dopravcům a nákup uhlí pro vytápění restauračního zařízení a kabin hráčů?

Je potřeba více šetřit, více vydělávat a také dokončit dohody s pivovarem Holba.

Proč předseda klubu vědomě překračuje svoje pravomoci dané organizační směrnicí č.2/2007 a zadává finanční zakázky pro oddíl vyšší než 1 000 korun bez výběrového řízení a teprve zpětně si je nechává schvalovat výkonným výborem?

K žádnému porušení směrnice 2/2007 Podpisový řád ze dne 7.11.2007 podle mého názoru rozhodně vědomě, a předpokládám, že ani nevědomě, nedošlo. Je nutno si danou směrnici řádně a celou přečíst. Například:
- Předseda schvaluje samostatně smlouvy a objednávky do hodnoty 1 000 korun, nad tuto hodnotu potřebuje ještě souhlas místopředsedy. Nevím o žádném případu, kdy bych takový souhlas neměl.
- Institut výběrového řízení není dán touto a ani žádnou jinou vnitřní směrnicí sdružení, ani jiným zákonem upravujícím činnost občanského sdružení, nicméně všechny důležité výdaje byly ve výkonném výboru konzultovány, schvalovány a o těch zásadních bylo vždy hlasováno. Není mi znám jediný případ, kdy bych já, místopředseda nebo ostatní členové postupovali proti vůli většiny výkonného výboru nebo proti zmíněné směrnici. Výkonný výbor za svá rozhodnutí odpovídá valné hromadě a ta má k dispozici kontrolní orgán, kterým je revizní komise.
- Na nejbližší schůzi výkonného výboru osobně navrhnu prověření tohoto bodu revizní komisí a předložení jejího písemného stanoviska.

Proč předseda klubu přijal z úřadu práce tři pracovníky jako manuální správce hřiště, když tuto funkci doposud zastával pouze jeden člověk a ve větším rozsahu práce?

Vzhledem k tomu, že výkonný výbor byl donedávna tvořen jen zvolenými, neplacenými členy a rozsah práce spojený s celou činností klubu je velký, bylo výkonným výborem rozhodnuto zpracovat projekt a ucházet se o dotace na místa placená z úřadu práce. Já jako předseda jsem projekt osobně zpracoval, zajistil všechny potřebné a nezbytné doklady a věnoval nemálo úsilí a času. Myslím, že to asi opravdu dokáže ocenit jen ten, kdo něco podobného někdy úspěšně zajistil. Výsledkem je skutečnost, že zaměstnáváme k dnešnímu dni tři zaměstnance jako VVP a jednoho zaměstnance jako SVÚP. Praktický výsledek tohoto projektu je na areálu i na činnosti vidět i z pohledu laika. Podotýkám, že v uplynulém období se ani náhodou v údržbě areálu a dalších činnostech nevyvíjela taková činnost, jaká nyní. Je nutno zalovit v paměti a ujasnit si činnosti v předchozích letech. Pokud budou předloženy nějaké smysluplné návrhy, jak zlepšit činnost stávajících zaměstnanců, nikdo z výkonného výboru tomu zřejmě bránit nebude.

Proč předseda tvrdí, že tyto lidi zaplatí úřad práce a jako statutární zástupce oddílu nezajistil jejich řádné zaplacení z ÚP a mzda jim musela být zaplacena z pokladny oddílu? Finanční ztráta oddílu je 27 000 korun, tato částka již nebude vrácena oddílu zpět.

Je to opravdu tak, mzdy včetně odvodů zaměstnanců podporovaných z programů úřadu práce a podle pracovních smluv, tak jak byly sjednány, plně hradí úřad práce. Po nás jako po příjemci dotace se chce pouze zajistit příslušnou administrativu. Bohužel došlo k chybě a příslušný výkaz nebyl včas tam, kde být měl. Dál s tím opravdu nic dělat nelze! Je pravdou a nezvratitelným faktem, že v konečné fázi za celé občanské sdružení vždy „nese svou kůži na trh“ statutární zástupce. Jedná se o funkci neplacenou, nevděčnou (viz. současné útoky). Nicméně odpovědnosti jsou díky vnitřním směrnicím, které si výkonný výbor přijal, alespoň částečně rozloženy i na další členy výkonného výboru. Jistě, stala se chyba, ať tedy například nezávislá revizní komise na základě platných a přijatých směrnic řekne, kdo je viník a výkonný výbor rozhodne co s tím. Je však také nutno vzít v úvahu, jaká pozitiva a profit sdružení získává po celou dobu platnosti pracně získaných dohod s úřadem práce, kdy pro něj pracují výše uvedení zaměstnanci (nyní snad už bez dalších problémů) plně placeni z úřadu práce.

Proč předseda svým neprofesionálním vedením schůzí výkonného výboru zametl pod stůl vyřešení nečitelného účetnictví v hospůdce Slavoj?

Základní bod všech sporů ve výkonném výboru vidím právě v tomto problému, který se neustále z úst dvou členů výkonného výboru vrací zpět, ačkoliv k tomu již není co dodat. Sdružení s velkým nadšením a pracovním elánem rozjelo hospodu na Slavoji. Hospodu za výkonný výbor řídil v prvním měsíci Ladislav Švajda. Veškeré doklady o tomto jsou bedlivě prozkoumány revizní komisí a členy výkonného výboru, byly provedeny inventury a závěry. Revizní komise shledala problém ve vedení hospody za první čtyři dny ihned po rozjezdu hospody. Problém byl v nedostatečné dokladové dokumentaci. Ostatní dny jsou vedeny bez závad. Není možno dokázat jakýkoliv špatný úmysl a není žádný relevantní důkaz, že by vznikla sdružení jakákoliv škoda. Ladislav Švajda – sportovní manažer po dvou měsících marných diskusí o hospodě a naprosto nepřijatelném osočování jeho osoby odstoupil. Nyní se připravuje další účetní uzávěrka k 30.9. v souvislosti s odstoupením předsedy, která umožní zpětný pohled i na ekonomickou stránku střediska hospody, a to s časovým odstupem. Jako předseda sdružení a ani jako člověk nikdy neobviním kohokoliv na základě domněnek, pomluv a konstrukcí. To je přesně to „neprofesionální vedení“, které mají autoři na mysli.

Proč předseda navrhuje výkonnému výboru zcela nevýhodnou (i z pohledu laika) dohodu o umělé trávě s Olympií Bruntál, kterou „vytvořil“ sám? Na poznámku, že smlouva je neprůhledná a nevýhodná pro Slavoj, cynicky odpověděl, že když na to nebudeme mít, tak umělou trávu Slavoj nebude používat.

Dohoda o užívání umělé trávy třetí generace je pro naše sdružení mimořádným úspěchem a důkazem dobrých vzájemných vztahů Slavoje a Olympie. Sdružení získalo od poskytovatele TJ Olympia Bruntál a od města Bruntál, vlastníka pozemku pro letní období (tj. od prvního do posledního mistrovského zápasu), velmi kvalitní tréninkové hřiště a to za velmi přijatelných podmínek. Je to náhrada za naše tréninkové travnaté hřiště, jehož kvalitu znali všichni. Máme nyní více možností zejména pro případy nepříznivého počasí. Rozšířily se díky osvětlení časové možnosti využití hřiště. Cena za užívání v letním období odpovídá pouze fixním nákladům za nájemné pozemku, nutného pojištění předmětu a fondu oprav. Celkem to za letní období (230 dnů užívání v roce 2009) dělá cca 12 000 korun. V zimním období pak máme přímo v našem areálu možnost kvalitních tréninků a zápasů, za kterými jsme museli vyjíždět a platit tržní ceny. Cena pro FC Slavoj za zimní období bude stanovena poskytovatelem TJ Olympia pro časovou jednotku s ohledem na finanční náklady, které jsou spojeny se zimní údržbou. Do ceny nebudou zahrnuty položky, které nebudeme využívat! Zde platí, pokud na to bude naše sdružení mít finanční zdroje, můžeme umělou trávu využívat dle potřeb a časových rozvrhů. Je nutno připomenout, že TJ Olympia nese celou tíhu zimního provozu a musí ji hradit ze svých zdrojů, město Bruntál zatím na velmi nákladný zimní provoz přispívat nebude. Nelze zapomenout, že i s naším bývalým travnatým tréninkovým hřištěm jsme měli finanční výdaje (nájem pozemku, údržba) a stejně tak v zimě i se škvárovým hřištěm. Smlouva byla odsouhlasena většinou výkonného výboru. Odpovědně tvrdím, že tuto smlouvu autoři zřejmě vůbec nečetli, nebo zcela záměrně vyvolávají negativní emoce.

Proč vytvoření smlouvy nebylo zadáno nestrannému a fundovanému právníkovi?

Jsem přesvědčen a tvrdím ve vší skromnosti, že ve smyslu přípravy dohody jsem osoba naprosto fundovaná. Požadavek nestrannosti neberu – při přípravě smlouvy, jak si může kdokoliv ověřit na konečném produktu, jsem obhájil všechny rozumné a oprávněné požadavky našeho sdružení! Dohoda měla celkem asi pět postupně zpřesňujících variant, její příprava trvala měsíc, byla opakovaně připomínkována poskytovatelem – Olympií, uživatelem - členy našeho výkonného výboru a také zástupci města Bruntál včetně kontroly právních aspektů právníkem města. Je potřeba vzít v úvahu, že dohodnout se lze jen za jistých, oboustranně přijatelných podmínek. Nelze dotlačit partnera v dohodě k něčemu, co by pro něj byl neřešitelný problém. Děkuji tímto předsedovi výboru Olympie panu Janu Urbanovi a také výkonnému výboru Olympie a Slavoje za konstruktivní a trpělivé projednávání dohody. Děkuji zástupcům města Bruntál za připomínky i za shovívavou trpělivost.

Proč předseda vytváří vlastní volební řád oddílu a protinávrhy pohrdavě odmítá?

Sdružení má problém. Počet členů ve sdružení je cca 425 členů. Z toho má volební právo cca 220 členů. Aby byla případná valná hromada usnášeníschopná, je nutná účast cca.110 členů s volebním právem. Nastává a už několikráte nastal problém s usnášením schopnosti valné hromady. Vzhledem k tomu, že o problému vím, navrhnul jsem volební řád. Podle stanov je schválení volebního řádu v kompetenci valné hromady. Volební řád, který jsem navrhnul, je postaven na základě našeho nejvyššího dokumentu- stanov. Dokument respektuje stanovy a zpracoval jsem jej podle svého nejlepšího svědomí. Navržený volební řád zajišťuje přiměřený podíl na rozhodování i rodičům – zákonným zástupcům. Zapracoval jsem do něj i správnou připomínku p. Stefanovského ohledně volebních delegátů - žen. Každý z členů má právo navrhnout dokument – například volební řád. Podstata spočívá v nutnosti přesvědčit většinu usnášeníschopné valné hromady o jeho přijetí. Předložené protinávrhy jsou v rozporu se stávajícími stanovami. Snažil jsem se to osobně několikrát vysvětlit. Navíc pro mě osobně je návrh, aby hlasovací právo měli pouze členové, kteří mají zaplacen členský příspěvek, nepřijatelný a vrací poměry zpět do doby, kdy s členskou základnou manipulovaly předchozí výkonné výbory, rodiče – zákonní zástupci byli úplně odstaveni. Pokud si někdo vyložil můj postoj jako pohrdavý, tak se mu omlouvám.

Proč ještě předseda setrvává ve své funkci, přestože několikrát prohlásil, že na tuto práci již nemá dostatečný časový prostor?

Jako předseda výkonného výboru občanského sdružení jsem písemně oficiálně sdělil 31.7.2008 výkonnému výboru nejzazší termín svého odstoupení z funkce k 31.10.2008 tak, aby byl dostatečný prostor pro zajištění věcí spojených s předáním funkce a s běžným provozem. O tomto termínu byli samozřejmě informováni také autoři dopisu. Z předchozích řádků je i nezasvěcenému člověku jasné, že statutární zástupce má jisté povinnosti a odpovědnosti. Těžko je představit si, že bez splnění podmínek, jako jsou inventury, dokončení, případně předání rozpracovaných věcí nelze jen tak za sebou zavřít dveře. Myslím, že termín se krátí a autoři dopisu už to prostě nějak vydrží.

Není důvodem jeho setrvání ve funkci pouze ovlivnění výkonného výboru a podpis nevýhodné smlouvy pro Slavoj ve prospěch Olympie?

K této invektivě autorů se těžko vyjadřuje. Úsudek ať si udělá každý sám.