V úvodní přednášce se Doc. RNDr. Martin Rulík, PhD. z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci zaměřil na vodu v krajině v kontextu probíhajících změn klimatu a dlouhodobého využívání naší krajiny.

Díky regulaci toků a nevhodnému hospodaření na zemědělské půdě i v lesích není naše krajina schopna zadržovat a akumulovat vodu. Voda z krajiny rychle odteče, narušen je malý koloběh vody. Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem vyžadují změnu našeho myšlení. Řešením je alternativní přístup k využívání krajiny a nastíněna byla řada opatření směřujících ke zvýšení retence krajiny pro vodu. 

Ve druhé přednášce prezentoval Doc. Mgr. Milan Geršl, PhD. z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vodu v krasové krajině, kdy především podzemní voda v krasové krajině je jednou z nejpůsobivějších a zároveň nejzranitelnějších vod na znečistění i ze vzdálených zdrojů. Současně zmínil i rizika výstavby VD Skalička s ohledem na nedaleký Hranický kras.

V poslední přednášce se Mgr. Jan Husák z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a středoškolský učitel na GFP ve VM věnoval interpretaci problematiky vody v krajině ve školním a mimoškolním vzdělávání, nastínil inovativní výukové metody a využití simulačních her a moderních technologií pro prezentaci tohoto environmentálního tématu.

Po přednáškách následovala tematicky zaměřená exkurze "Jak zadržet vodu na kopci" do Tichova, kde nás pan Petr Šobáň provedl svými pozemky a ukázal nám, jak vodu, která by bez užitku zejména při přívalových a dlouhodobých srážkách z krajiny rychle odtekla, dokázal jednoduchými opatřeními v krajině zadržet a využít na zavlažování sadů i například napuštění koupacího jezírka.

Konference se uskutečnila v rámci projektu Severomoravského regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody "Putování s kapkou vody", podpořeného z Grantového programu Plzeňského Prazdroje ve výzvě Radegast lidem.

Autor textu: Mirek Dvorský