Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:

• Věk dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 2. Bydliště ve školském obvodu

• přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Bruntál č. 1/2021 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Bruntál 3. Kapacita školy

• její naplnění je důvodem nepřijetí dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10 4. Kapacita prvních tříd

• v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy budou ve školním roce 2023/2024 otevřeny maximálně tři první třídy, počet žáků je omezen nejvyšším povoleným počtem žáků stanoveným vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Žáci splňující kritérium 1, 2 budou přijati k základnímu vzdělávání na této škole. Kritéria 3, 4 jsou rozhodná pro přijetí dítěte s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

Při větším počtu zájemců o přijetí s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10, než budeme schopni přijmout, bude o přijetí rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy. Odklad povinné školní docházky udělený v loňském roce není důvodem pro přednostní přijetí. Vzhledem k plánované naplněnosti prvních tříd budeme letos schopni přijmout žáky s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod.

Rozhodujete-li se o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, nabízíme Vám možnost docházky Vašeho dítěte do přípravné třídy přímo na naší škole. Doplňující informace: Pokud se dítě nebo zákonný zástupce dítěte ze závažných důvodů nemůže v uvedeném termínu k zápisu dostavit, oznámí zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost škole a domluví si náhradní termín zápisu do 30. 4. 2023. Platí pro něj stejná kritéria přijetí jako při zápisu v řádném termínu.

Zákonným zástupcům oznámíme přijetí nebo nepřijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vývěskou.

autor: Marcela Žáková, ředitelka